Міжнародні організації в галузі

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.063
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Цебенко А. М., кандидат історичних наук
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати різні типи міжнародних організацій в галузі, особливості їх стратегій та механізми функціонування в світовому культурному просторі; Знати про роль міжнародних організацій в збереженні та популяризації історико-культурної спадщини у світі; Знати про проекти і програми міжнародних організацій в галузі музеєзнавства, пам'яткоохоронної діяльності та культурного туризму; Вміння налагоджувати контакти з представниками міжнародних організацій в галузі; Вміння використовувати набуті знання для аналізу сучасних тенденцій у діяльності міжнародних організацій; Здатність аналізувати і оцінювати проблеми у різних аспектах галузі та пропонувати науково аргументовані рішення, враховуючи різні підходи до розуміння й інтерпретації культурного надбання; Здатність усвідомлювати необхідність поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Державна політика та правове регулювання в галузі (6.027.03.E.96)
Короткий зміст навчальної програми: Міжнародні організації як суб’єкти права. Основні етапи становлення і розвитку міжнародних організацій. Принципи та напрями міжнародних організацій в галузі. Функції та завдання урядових та неурядових міжнародних організацій. Міжнародне співробітництво музеїв і музейних працівників. Міжнародні організації та угоди щодо охорони пам’яток. Охорона культурних цінностей у випадку воєнних конфліктів. Туризм як складова частина міжнародних культурних відносин. Участь України у міжнародних заходах щодо збереження культурної спадщини.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання Поточний контроль 40 балів: усне опитування, відповіді на семінарах, написання рефератів. - Підсумковий контроль 60 балів - іспит.
Рекомендована література: 1. Акуленко В. І. Охорона скарбів як пам’яток історії та культури у внутрішньому і міжнародному праві // Пам’ятки України: історія та культура. – 2003. – № 4. – С. 61– 62. 2. Божидарнік Т. В. Міжнародний туризм: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312. 3. Капрусь О. В. Реформування туристичної галузі в контексті членства у Всесвітній туристичній організації // Гілея: науковий вісник. Політичні науки. – 2011. – № 55. – С. 479-473. 4. Каткова Т. Г. Культурна спадщина України у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Наше право. – 2006. – № 3 (ч. 1). – С. 29-32. 5. Каткова Т. Г. Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством // Право і безпека. – 2005. – Т. 4, № 5. – С. 148 –152. 6. Максимов В.В. Правова охорона культурних цінностей у Конвенціях ЮНЕСКО. Автореф. дис. …доктора.юрид.наук:12.00.12. – Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1997. – 16 с. 7. Мокій А., Яхно Т., Бабець І. Міжнародні організації. – Київ, 2011. – 280 с. 8. Слободенюк Е. В. Україна у світовому туристському просторі: пріоритети міжнародних зв?язків: Посіб. з предмета “Організація туризму” для бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів спеціальностей “ Туризм”, “ Готельне господарство” та практики сфери туризму. – Київ: КУ-ТЕП, 2004. – 136 с. 9. Україна в міжнародних організаціях : навч. посібник /Ю. І. Макар, Б. П. Гдичинський, В. Ю. Макар, С. Д. Попик, Н. Ю. Ротар ; за ред. Ю. І. Макара. – Чернівці : Прут, 2009. – 880 с. 10. Участь України у міжнародних організаціях, http://old.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations 11. Sarooshi Dan. International Organizations and Their Exercise of Sovereign Powers. – Oxford: University Press, 2005. – 170. p. 12. Sofka V. My adventurous life with ICOFOM, museology, museologists and anti-museologists, giving special reference to ICOFOM Study Series, 1995, 32 p.