Історія колекціонування

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.M.041
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Мельник Р.П., к.і.н., доц.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати особливості використання поняття «матеріальна культура» для позначення сфери наукового пізнання; з’ясувати зміст поняття «колекція»; класифікувати історико-культурні цінності; визначити напрями особливостей колекціонування; користуватися сучасними джерелами наукової інформації; використовувати методи аналізу об’єкту та предмету досліджень; вміти досягати самостійних результатів дослідження; планувати проведення дослідження та написання наукової роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Основи екскурсознавства», «Історія та культура Європи», «Основи пам’яткознавства».
Короткий зміст навчальної програми: Витоки та напрямки колекціонування культурних цінностей Стисла історія колекціонування Огляд напрямків колекціонування Приклади «дивацьких» колекцій Феномен колекціонування Предмети колекціонування як об’єкти арт-ринку Принципи складання колекцій Мотиви складання колекцій (або філософія колекціонерів) Колекції,колекціонування, гроші Проблеми при збиранні колекцій Які об’єкти і як колекціонують Зібрання українських колекціонерів образотворчого мистецтва Поняття музейної колекції. Типи музейних колекцій. Музейні предмети та пам’ятники. Поняття пам’ятника.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування, презентації, відповіді усні та письмові та одна контрольна робота) підсумковий контроль – 60 балів (письмовий іспит).
Рекомендована література: Індутний В.В. Ринки культурних цінностей: порівняльний аналіз / В.В. Індутний // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал. – К. : Міленіум, 2014. – №1. – С. 19-27. Кофанова С. Кримінально-правові аспекти обігу культурних цінностей на теренах України та за її межами / С. Кофанова // Вісник адвокатури України. – 2011. – №1(20). – С. 182-188. Національний музей історії України. Скарбниця історичної пам’яті. – К. : Мистецтво, 2009. – 209 с. : іл. Платонов Б.О., Т.Ю. Шевченко Досвід атрибуції та оцінки ювілейної фаянсової тарілк и шведського виробництва / Б.О. Платонов, Т.Ю. Шевченко // Віс- ник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Що-квартальний науковий журнал. – К. : Міленіум, 2014. – № 2. – С. 166- 174. Платонов Б.О. Основи оціночної діяльності : підручник / Б.О. Пла-тонов. – К. : НАКККіМ, 2013. – 227 с., іл.