Культурна спадщина і сталий розвиток суспільства (курсова робота)

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.037
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Гнідик І.І.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Набуття теоретичних знань про концепції, дефініції, способи реалізації сталого розвитку суспільства та роль історико-культурної спадщини у цьому вимірі; ознайомлення із функціями історико-культурної спадщини у сучасному суспільстві; аналіз досвіду реалізації сталого розвитку суспільства зарубіжних країн; дослідження стану розвитку та популяризації історико-культурної спадщини та сталого розвитку суспільства в Україні; формування практичних навичок у розробці стратегій забезпечення сталого розвитку через реформування сфери історико-культурної спадщини. Підготовлений фахівець має вміти: • застосовувати отримані знання у практичній діяльності у музеях та суспільно-культурних інституціях • аналізувати стан реалізації сталого розвитку суспільства як на глобальному, так і на територіальному рівні; • володіти законодавчою базою у сфері історико-культурної спадщини; • відстежувати інновації та креативні підходи у площині розвитку сталого суспільства та історико-культурної спадщини • організовувати професійну діяльність та комунікацію з людьми • аналізувати реалізацію сталого розвитку у різних вимірах суспільства (соціальний, економічний, екологічний, культурний)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Культурологія Історія музейної справи України Кореквізити: Історія та культура Європи. Ч. 3. Нова та новітня історія України. Ч. 2.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст, історія розвитку, принципи, складові та індикатори концепції сталого розвитку суспільства; закони, документи та міжнародні договори, що регулюють зазначені аспекти; глобальні проблеми людства ХХІ ст., що зумовлюють гостру потребу реалізації стратегії сталого розвитку суспільства; міжнародний досвід реалізації сталого розвитку суспільства на перетині з історико-культурною спадщиною; новітня функція історико-культурної спадщини як основи для сталого розвитку суспільства; український та європейський контекст зазначеної проблематики; інновації у сфері історико-культурної спадщини; розвиток туризму та бізнесу у контексті сталого розвитку суспільства; популяризація та реалізація потенціалу історико-культурної спадщини у вимірі сталого розвитку суспільства; розвиток сталого туризму у площині культурної спадщини.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою
Рекомендована література: 1. Буценко О. Питання культури й культурної спадщини в проекції цілей сталого розвитку // Мистецтвознавство України. - 2020 - № 20. 2. Кононенко О. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник. К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. 109 с. 3. Концепція державної політики реформування сфери охорони нерухомої культурної спадщини // http://mincult.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245358162 4. Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 р., Київ / Український центр культурних досліджень ; заг. ред. О.А. Буценка [та ін.] ; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. К. : НАКККіМ, 2017. Т.І. 174 с. 256 с. 5. Cultural Heritage and Sustainable Development: Economic Benefits, Social Opportunities and Policy Challenges. Editors George Mergos, Nikolas Patsavos. Publisher:Technical University of Crete Chania, 2017, 416 р. 6. Cultural Heritage and the Challenge of Sustainability. Diane Barthel-Bouchier. Routledge, 2016. 235 р. 7. Urban Heritage, Development and Sustainability: International Frameworks, National and Local Governance. Sophia Labadi, William Logan. Routledge, 2015. 314 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).