Наукова робота у музейній та пам'яткоохоронній діяльності

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Банах В. М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Виробити у студентів системне знання про етапи становлення музеології, як наукової дисципліни її періодизацію. Надати майбутнім фахівцям музейної справи уявлення про наукову роботу в музеях різного профілю, розуміння основних засад, етапів та методології наукового опрацювання музейних фондів, музейних предметів та наукових основ експозиційно-виставкової діяльності. Ознайомлення студентів із теоретичними та практичними напрацюваннями музейної педагогіки, маркетингу, соціології та психології.
Завдання: Здатність аналізувати і оцінювати проблеми у різних аспектах музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму та пропонувати науково аргументовані рішення, враховуючи цілісний, багато перспективний, міждисциплінарний, аксіологічний підходи до розуміння й інтерпретації культурного надбання. Знання і розуміння предметної області й здійснення професійної діяльності. Здатність до експозиційної, науково-фондової, освітньої, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.
Результати навчання: Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації процесів у професійній галузі. Виконувати облік, консервацію й збереження фондів музею. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи й досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи екскурсійної діяльності в музейній, пам'яткоохоронній і туристичній галузях
Короткий зміст навчальної програми: Наукові дослідження в музеї спрямовані на створення оптимально-ефективних умов для здійснення процесу відбору музейних предметів, їх вивчення, збереження та експонування. У процесі цієї діяльності відбувається комплексне дослідження як самого музейного предмету, так і взаємовідносин музейного предмету з першопочаткових середовищем його побутування, його місця у музейних фондах, а також особливостей його взаємовідносин із відвідувачем. Науково-дослідницька діяльність в музеї та пам'яткоохоронній галузі відбувається у двох взаємопов’язаних площинах: 1. галузеві дослідження, які за своїм змістом співпадають із дослідженнями в інших наукових установах. В цих дослідженнях музейні предмети вивчаються з точки зору нового знання, які вони дають конкретній галузі знань; 2. музеєзнавчі дослідження, спрямовані на здобуття нових знань із теорії та методології колекціонування, збереження, опрацювання, експонування та інших видів використання музейних предметів. Отримані нові знання ведуть до наукової оцінки музейних колекцій, доповнення існуючих, складення спеціальної документації, науково-організованої експозиції та друку каталогів та публікацій.
Опис: Становлення музеології як науки. Інституціональний, предметний та комунікативний підхід в теорії та методиці музеології. Наукове комплектування музейних фондів. Наукове дослідження музейних предметів. Відвідувач в експозиції: проблеми комунікації. Особливості науково-експозиційної роботи в художніх музеях. Цифрові технології в науковій роботі музею. Музейно-педагогічні дослідження. Музейна соціологія та психологія.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: Смислова та ідейна єдність; атрактивність; цілісність художнього образу; вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал. якість художнього задуму; вдало підібрані музейні експонати, їх атрактивність; використання сучасних маркетингових стратегій.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Банах В. М. Феномен музейного предмету: музеологічний аспект // Молодий вчений .№8 (48). 2017. С. 26 – 30. 2. Банах В., Барановська Н. Експозиційна робота музеїв. Навчальний посібник – Львів: Логос, 2018 – 175 с. 3. Банах В. М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи // Історико-культурні студії №1 (3). 2016. С. 1 – 5. 4. Долак Ян. Вещь в музее. Музейная коллекция как структура // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2018. № 2. С. 25-35. 5. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2017. – 132 с. 6. Bogunia-Borowska М. The Museum as a Space of Social Relations. Oskar Schindler’s Enamel Factory Museum in Cracow and POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2016. № 5. P. 233—255s
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).