Архівознавство

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.053
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Мельник Р. І., старший викладач
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів системних знань, які охоплюють основний комплекс проблем архівознавства як науки, що вивчає історію, теорію й практику архівної справи, зокрема наукові, організаційно-правові й економічні засади діяльності архівних установ, методи й технології архівної роботи, насамперед у сфері комплектування, зберігання та використання архівних документів та інформації, яка в них зберігається. Окрім загальнонаукової і пізнавальної мети, навчальний курс має неабияке прикладне значення, оскільки забезпечує майбутніх музейних працівників необхідними у їхній професійній діяльності знаннями й практичними навиками роботи з усіма видами історичних джерел, зокрема архівних.
Завдання: Загальні компетентності: здатність до пошуку, опрацювання та критичного аналізу інформації з різних джерел; Фахові компетентності професійного спрямування: здатність самостійно здійснювати наукові пошуки в архівах.
Результати навчання: УМ8: Вміння виконувати облік, консервацію й збереження фондів музею АіВ3: Здатність відповідально стави-тись до виконуваної роботи й досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Спеціальні історичні дисципліни. Практика у професійній діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення навчальної дисципліни «Архівознавство» є комплекс проблем, пов’язаних із становленням і розвитком вітчизняної архівної справи й архівів в Україні, а також теоретичні й практичні аспекти діяльності архівних установ у сфері нагромадження архівних документів, комплектування архівних фондів, їх опрацювання, обліку, зберігання і забезпечення збереженості, врешті організації доступу до них і використання інформації, яка міститься в архівних документах, у науковій та професійній діяльності. Особливу увагу присвячено архівній евристиці, роботі дослідників з документальними ресурсами архівів, їх використанню, інформаційній і науково-дослідній активності архівних установ, використанню ними новітніх інформаційних і комп’ютерних технологій тощо.
Опис: Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Історія архівної справи в Україні. Архівна система та система архівних установ. Національний архівний фонд України: склад, структура, правові засади. Формування Національного архівного фонду України. Архівна україніка. Організація роботи державних архівів. Організація архівних документів. Архівне описування. Облік документів Національного архівного фонду. Довідковий апарат до документів Національного архівного фонду. Забезпечення збереженості архівних документів. Інформатизація архівної справи. Науково-дослідна та методична робота архівних установ. Використання архівної інформації. Архівна евристика. Архівний маркетинг.
Методи та критерії оцінювання: Семестрове оцінювання (СО) знань студентів здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю (ПК) та виконання контрольного заходу (КЗ).
Критерії оцінювання результатів навчання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контороль - 40 балів (опитування, усні й письмові відповіді, аналітично-творчі завдання); контрольний захід - 40 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Доповідь. Максимальний бал - 5. Якісна характеристика виконаного завдання (підпункт оцінюється 1 балом): правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування. Максимальний бал - 3. Якісна характеристика виконаного завдання (підпункт оцінюється 1 балом): правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення. Максимальний бал - 1. Якісна характеристика виконаного завдання (підпункт оцінюється 1 балом): науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей
Рекомендована література: 1. Білущак Т.М. Менеджмент архівної діяльності: навч. посіб./Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 240 с. 2. Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна україніка": Архівні документальні ресурси та науково- інформаційні системи. – Київ, 1995. – 347 с. 3. Закон України про Національний архівний фонд та архівні установи. Верховна Рада України. Законодавство України: вебсайт: URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/3814-12#Text 4. Концепція інформатизації архівної справи в Україні / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; Гаранін О., Ковтанюк Т. . Київ, 2017. – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/%D1%81oncept_iformat_arch.pdf 5. Кулешов С. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. – Київ, 2000. – 161 с. 6. Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років / Держкомархів України. УДНДІАСД. – Київ, 2000. – 591 с/ 7. Матяш І. Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ: ВД „КМ Академія”, 2012. – 515 с. 8. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам” Верховна Рада України. Законодавство України: вебсайт: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1983-13#Text 9. Палієнко М. Архівні центри української еміграції: створення, функціонування, доля документальних колекцій. – Київ, 2008. – 688 с. 10. Правила роботи архівних установ України / М-во юстиції України, Держ. архів. служба України, УНДІАСД; упоряд.: Л. А. Кисельова, Ю. А. Прилепішева, Т. П. Прись, С. В. Сельченкова, Н. М. Христова; за заг. ред. Н. М. Христової. – Київ, 2013. – 243 с. 11. Приходько Л. «Національний архівний фонд»: поняття, склад, структура // Архіви України. – 2017. – №1. – С. 62-87; №2. – С. 50-66. 12. Проблеми архівознавства і джерелознавства: 3б. наук. праць до 90-річчя від дня народження проф. В. І. Стрельського / УДНДІАСД; Редкол.: В. П. Ляхоцький (голова) та ін. – Київ, 2001. – 414 с. 13. Стратегічна програма розвитку архівної справи України на середньострокову перспективу (2019-2023 рр.) / Держ. архівна служба України, УНДІАСД; [Л.Ф. Приходько та ін.]. Київ, 2018. – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/ doc/strateg_prog_ rozv _ arch_ spav.pdf 14. Українські архівісти (XIX–XX ст.): біобібліогр. довідник / [упоряд.: С. Зворський, Л. Приходько та ін.]; під керів. І. Матяш; Держкомархів України; УНДІАСД. – Київ, 2007. – 752 с. 15. Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Across the Borders of Ukraine. – Cambridge, MA, 2001. – 798 p. – (Harvard Papers of Ukrainian Studies)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).