Атрибуція та експертиза історико-культурних пам'яток

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.054
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Стасюк І. М., к.і.н., доц.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з необхідними для професійної діяльності теоретичними і практичними знаннями про основи атрибуції та експертизи історико-культурних пам’яток.
Завдання: Завдання вивчення дисципліни – формування у студентської молоді цілісного уявлення про атрибуцію та експертизу як окрему галузь наукового знання, розширення їх загальної ерудиції та професійних навичок. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: – здатен засвоїти систему історико-культурних знань, що вмотивовує гуманістичну орієнтацію культури особистості; – здатен сформувати ціннісні орієнтації на основі особистісного осмислення історичного та культурного надбання минулого; – здатен до критичного аналізу явищ, фактів, альтернатив соціокультурного розвитку та різноманітних джерел інформації; – здатен продукувати нові ідеї; – здатен застосовувати уміння на практиці; – здатен проводити дослідження, вміє ідентифікувати, формулювати та розв’язувати завдання; фахових: – уміє збирати, аналізувати інформацію, оцінювати значення культурних цінностей, об’єкта культурної спадщини; – уміє досліджувати та інтерпретувати музейні предмети; – уміє визначати стан збереженості музейних предметів; – уміє визначати особливості та закономірності розвитку культурно-історичного процесу; – уміє надавати наукову оцінку музейним предметам; – уміє застосовувати інформаційно-комп’ютерні технології у професійній діяльності
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: – знати теоретичні основи предмета, розрізняти й аналізувати види, жанри та стилі мистецтва; – знати класифікаційні ознаки та технологію виготовлення творів мистецтва, сучасну методологію визначення вартості історико-культурних пам’яток ; – знати форми і методи атрибуції та експертизи пам’яток, сучасні підходи до атрибуції творів мистецтва; – вміти застосовувати набуті знання, уміння і навички у професійній діяльності; – вміти застосовувати методологію визначення вартості історико-культурних пам’яток; – вміти орієнтуватися у технологічних процесах виготовлення творів мистецтва та здійснювати їх атрибуцію. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання студента: – здатен продемонструвати поглиблені знання з історії, теорії та практики музеєзнавства, пам’яткознавства; – здатен продемонструвати знання та розуміння історичних та культурних процесів у національному та європейському контексті; – здатен продемонструвати знання сучасного стану та проблем розвитку музеєзнавства та пам’яткознавства; – уміє критично, системно мислити та застосовувати творчі здібності до генерування ідей; – уміє застосовувати знання для збору та опрацювання інформації про історичне та суспільне значення культурно\ цінності чи об’єкта культурної спадщини; – уміє здійснювати пошук в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: історія та культура Європи, частина 3, спеціальні історичні дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: Атрибуція та експертиза історико-культурних пам’яток – це дисципліна, спрямована на фахову підготовку професійних знань студентів спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Вона передбачає опанування значних обсягів спеціалізованого матеріалу, водночас у ній є загальновідомі теми, знання яких необхідні для розуміння тонкощів атрибуційної та експертної справи.
Опис: атрибуція як наукова галузь та комплекс досліджень; підробки у мистецтві; експертиза предметів мистецтва; сучасні методики визначення вартості культурних цінностей; класифікаційні ознаки та технологія виробництва творів живопису, іконопису, скульптури, графіки; класифікаційні ознаки та технологія виготовлення творів з металу, дерева, ювелірних виробів; класифікаційні ознаки та технологія виготовлення художніх виробів зі шкіри, тканини, порцеляни, скла; атрибуція та експертиза творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, індивідуальна робота (40%); - підсумковий контроль: залік (60%).
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь - 5 балів: – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування – 3 бали: – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення - 1 бал: – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. експрес-опитування - 0,5 балів: – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи - 5 балів: – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Артюх Т.Н. Діагностика та експертиза коштовностей: Підручник. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, «Альтерпрес», 2003; Індутний В.В., Чернявська Е.В. та ін. Оцінка культурних цінностей. - К., 2004; Калашникова О.Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей: Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2007; Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: Підручник. – К.: Знання. 2006; Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Практическое пособие. – М.: Высшая школа, 2005; Сланський Б. Техніка живопису та реставрації / Б. Сланський; Пер. з рос. І.Дорофієнко. – К.: Мистецтво, 2009; Словник культурних цінностей та їх складових частин: на допомогу митнику. Ч. І – III / За ред. О.Л. Калашникової. – Дніпропетровськ, 2001 – 2003; Соколова Т. В. Экспертиза художественных изделий: справочное пособие / Т.В. Соколова, И.Э. Пашковский. - Москва: Форум, 2009; The Expert versus the Object: Judging Fakes and False Attributions in the Visual Arts. Spencer, Ronald D. (editor). New York: Oxford University Press, 2004. 268 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).