Професійна етика

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.055
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Курдина Юлія
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: cформувати у студентів сукупності знань та уявлень про роль етики у професійній діяльності майбутнього спеціаліста з музеєзнавства і культурного туризму, а також про особливості нормі правил професійної етики у сфері музейної справи; засвоєння студентами основних етичних кодексів, поняття методів гуманістичної та, власне, професійної етики фахівця в галузі, отримання умінь і їх самостійне застосування на практиці, а також набуття навичок у вирішенні складних моральних проблем.
Завдання: загальні компетентності: ЗК6. Здатність визначати й осмислювати вплив соціального, культурного, політичного і етичного контекстів, умов та чинників у професійній діяльності; фахові компетентності: СК1. Здатність визначати й осмислювати вплив соціального, культурного, політичного і етичного контекстів, умов та чинників у професійній діяльності; ФКС1.6. Знання етичних норм, правил та обов’язків у професійній сфері, затверджених в національному законодавстві й дотримання їх у професійній діяльності;
Результати навчання: ЗН.2. Здатність здійснювати основні стратегії професійної комунікації; УМ 9. Уміння ефективно здійснювати взаємодію із музейною аудиторією та громадськістю в рамках комунікативного поля професійної діяльності; АіВ.3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи й досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень. Обіг історико-культурних цінностей.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна послідовно розглядас особливості становлення професійної етики та її актуальність в сучасних професійних практиках. Визначаються предмет, завдання, теоретичні основи, методологія, основні напрямки професійної етики, З'ясовуються особливості вироблення та розвитку практичних вмінь та навичок прийняття рішень з етичної поведінки спеціалістів в дилемних ситуаціях професійної діяльності, а також ознайомлення з кодексами професійної етики. Розглядаються особливості оволодіння методами аналізу даних кодексів та їх удосконалення, напрацювання розуміння та переконання щодо слідування нормам професійної етики, як необхідної умови професійного розвитку. На прикладі своєрідних сценаріїв професійних ситуацій в музеях та пам'яткоохоронних установах моделюються практики ефективного використання навиків ділової комунікації, попередження складних етичних професійних колізій.
Опис: Предмет і завдання навчальної дисципліни. Теоретичні засади етики як соціокультурного феномену. Ретроспектива розвитку етики. Філософсько-історична сутність етики. Загальна характеристика моралі. Професійна етика і професійна мораль. Особливості виникнення та функціонування морально-професійних кодексів та прикладних професійних етик. Корпоративна культура. Етика ділового спілкування у професійній сфері. Етика і професіоналізм музейного працівника. Кодекс музейної етики. Актуальні питання професійної етики музейних працівників у ХХІ ст. Специфіка імплементації та функціонування експозиційної етики в професійній діяльності працівника у сфері збереження історико-культурної спадщини. Професійна культура та етика в туристичній діяльності. Культурна спадщина і сталий розвиток суспільства.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 50 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Рейтингове оцінювання з 100-бальною шкалою. 45 балів – усні відповіді на практичних заняттях. Максимум балів за заняття – 5 балів. Доповідь - максимум 3 бали. Критерії: - якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування на занятті - максимум 2 бали (вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії). 15 балів – виконання індивідуального завдання: презентація на одну із тем у стилі конференції TED x. Критерії: – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал; - загальне оформлення візуального ряду; -творчий підхід до подачі інформації; -логічність і послідовність викладу матеріалу; -залучення достатньої кількості джерел інформації. 20 балів – Контрольна робота 1 (письмові відповіді на питання з 1-7 тем). 20 балів – Контрольна робота 2 (письмові відповіді на питання з 8-15 тем).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бадью А. Етика. Нарис про розуміння зла. – К.: Комбук, 2016. – 192 с. 2.Владимирська Г. Чому собаки не ходять до музею. – К.: АДЕФ-Україна, 2022. – 92 с. 3.Етика ділового спілкування: навч. посібник/ Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук, Н.В. Чуприк, Л.П. Анохіна. – К.: Центр учбової літератури, 2021. – 344с. 4.Ідема Й. Як ходити до музею. – К.: Фабула, 2019. – 132 с. 5.Панченко В. Етика.Естетика: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2021, 432 с. 6.Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія / за заг.ред. Н. М. Драгомирецької. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – 238 с. 7.Управління місцевою культурною спадщиною в Україні: огляд державної політики, джерел та моделей фінансування: Біла книга / упоряд. Л. Кривецька. – Львів: Лабораторія міського простору, 2019. – 55 с. 8.Хілл Л., ін. Командна робота. Як впровадити зміни в компанії, щоб вас підтримали. Х., 2019. 9. Courtney J. The Legal Guide for Museum Professionals. Rl publisher. 2015 - 316 p. 11. Museums, Ethics and Cultural Heritage. 1st Edition. Edited by ICOM. 2017. - 410 p. 12. Yerkovich S. A Practical Guide to Museum Ethics Reprint Edition. Rl; Reprint edition. 2016. - 244 p. 10.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).