Державна політика та правове регулювання в галузі

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.062
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: кандидат історичних наук, доцент Буковський Іван Васильович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати засади (теоретичні, правові), форми і методи державної політики правового регулювання в галузі музейної справи та охорони пам’яток історії та культури. - уміти використовувати набуті знання в галузі управління музейною та пам’яткоохоронною справою, а також самостійно досліджувати державні та міжнародні правові акти в галузі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: суспільствознавчі курси середньої школи
Короткий зміст навчальної програми: сутність державної політики та нормативно-правового регулювання в галузі збереження пам’яток історії і культури та діяльності музейних закладів, а також міжнародних, регіональних та локальних актів регулювання в цій царині.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): усне опитування, відповіді на семінарах, написання рефератів. - підсумковий контроль (60 %) іспит у формі тестування.
Рекомендована література: 1. Білущак Т.М. Менеджмент архівної діяльності: навч. посіб./Т. М. Білущак. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. - 240 с. 2. Бездрабко В.В. Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу / В.Бездрабко // Архів України, -2019. –Вип.2 (319).- С.42-66. 3. Бездрабко В. В. Методи в архівістиці та архівний метод: дискусія триває/ В.Бездрабко // Архів України, 2018. –Вип.2-3 (313-314).-С.7-19. 4. Сидоренко А. І. Нормативно-правова база в галузі архівної справи України: історіографія дослідження / А. І. Сидоренко, О. В. Пранничук // Молодий вчений. - 2019. - № 2(1). - С. 211-214. 5. Шеломенцев–Терський С.В., Білущак Т. Zrodla i historiografia badania obrony Lwowa wiekow XIV-XVIII // Studia orientalne.– № 1 (7).– Torun, 2016. – С. 117—127.