Історичне краєзнавство

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.057
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: ассистент Павлишин А.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Уміння актуалізації та презентації культурного продукту; Здатність засвоїти передумови виникнення, основні етапи розвитку екскурсійної і туристичної діяльності в Україні та світі;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія України; Історія музеїв світу
Короткий зміст навчальної програми: Об'єктно-предметна сфера та джерельна база; термінологічний інструментарій та зв'язки з суміжними дисциплінами; напрямки і методи історико-краєзнавчих досліджень; історичне краєзнавство у школах та вищих навчальних закладах; зародження краєзнавчого руху в Україні; стихійно-описовий етап історичного краєзнавства; нагромадження історико-краєзнавчих знань у ХІ-ХVIIІ ст.; цілеспрямовано-описовий та економічно-географічний етап; розвиток історичного краєзнавства в Україні у другій половині XIX-на поч. XX ст.; історико-краєзнавчі школи В. Антоновича і М. Костомаров; історико-краєзнавчі студії Львівської школи М. Грушевського; регіональні краєзнавчі видання і товариства; інституалізація історичного краєзнавства в радянській Україні у 1920-1930 рр. XX ст.; історичне краєзнавство на західноукраїнських землях у міжвоєнний період; історичне краєзнавство в Україні у другій половині XX ст.; історичне краєзнавство у незалежній Україні; основні тенденції розвитку краєзнавчої історіографії.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен)
Рекомендована література: 1. Близняк М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник / М. Близняк, Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. 236 с. 2. Верменич Я. В. Історична регіоналістика: навчальний посібник / Я. В. Верменич; відп. ред. В. А. Смолій. Інститут історії України НАН України, 2014. 412с. 3. Верменич Я. Регіональна аналітика в Україні: сучасні дискурси соціогуманітаристики. Аналітична записка / Відп. ред. В.А.Смолій. НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2018. 110 с. 4. Голубко В. Історичне краєзнавство в 2-х ч. Навчальний посібник. Львів, 2006. 5. Денисенко Г.Г. Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті / Відп. ред. С.Кот. НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2018. 319 с. 6. Основи краєзнавства: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / кол. авт.; за заг. ред. чл.-кор. НАНУ О. П. Реєнта. Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. 276 с. 7. Терський С. В. Історія археології та історичного краєзнавства Волині. Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. 380 c. 8. An American Association for State and Local History Guide to Making Public History. Ed. B. Beatty. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, 260 p. 9. Encyclopedia of Local History. Third Edition. Ed. A. H. Wilson. Rowman & Littlefield Publishers, 2017, 814 p. 10. Mason T., Calder K. Writing Local History Today: A Guide to Researching, Publishing, and Marketing Your Book (American Association for State and Local History). Rowman & Littlefield Publishers, 2013, 148.