Культурний і туристичний потенціал пограниччя

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.042
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: д. і. н. Чмелик Р. П.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Спроможність до аналітичного осмислення і розуміння багатокультурності пограниччя; уміння визначати особливості та закономірності розвитку історико-культурного процесу на стику культур і цивілізацій; розвиває здібності збирати і опрацьовувати інформацію та матеріал про певну територію з врахуванням контроверсійності подій і явищ, а також їх відмінним трактування різними історичними чи національними науковими школами; уміння критично аналізувати явища і факти з різноманітних джерел інформації та відповідно їх інтерпретувати; уміння спілкуватися і вести діалог із людьми та інституціями, які мають інші погляди чи розуміння розвитку і значення історико-культурного процесу даного регіону чи країни; здатність використовувати професійно-профільні знання для вирішення теоретичних і практичних завдань у галузі збереження рухомої та нерухомої культурної спадщини України; випускник може брати активну участь у програмах Європейського Союзу – Східне партнерство, Транскордонне співробітництво Польща – Білорусь – Україна тощо; підвищується конкурентоздатність і підготовленість випускника до участі в програмах Європейського Союзу щодо розвитку регіонів, зокрема, “Карпатський єврорегіон” і “Буг”.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історичне краєзнавство, музейний туризм, історія пам’яткоохоронної справи України, культурна антропологія, локальна історія, урбаністика
Короткий зміст навчальної програми: Культурна спадщина пограниччя – важливий чинник формування національної ідентичності українців. Вплив культурної спадщини українсько-польського пограниччя на сучасні міжетнічні та міждержавні відносини. Музейні колекції Львова в контексті сучасного українсько-польського діалогу. Спільна культурна спадщина – платформа міжнаціонального порозуміння.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 50 балів (диференційований залік).
Рекомендована література: 1. Павлюк С., Чмелик Р. Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. 2. Меро Ф. Музеї та суспільство // Народна творчість та етнографія. 2006. № 6. 3. Хахула Л. “Різуни” чи побратими? Сучасні польські дискурси про Україну. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2016. 4. Чмелик Р. Сучасний українсько-польський кордон: виміри ідентичності. Львів, 2017. 5. O dialogu wspolnot Kresowych / pod red. St. Uliasza. Rzeszow: WSP, 1998. 6. Na pograniczu ”nowej Europy”. Polsko-ukrainskie sasiedztwo / pod red. Magdaleny Zowczak. Warszawa, 2010. 7. Jedraszczyk K., Krasiwski O., Bezludny O., Czmelyk R., Durniak B., Jaciw R., Kotyhorenko W., Stronski H., Uhryn J. Spoleczenstwo i kultura Ukrainy. Cwiercwiecze przemian (1991 2016). Gniezno: Instytut kultury europejskej UAM, 2016.