Музеї, пам'ятки місцевих громад як культурний ресурс туризму

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.043
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Кузьмин Роман, к.і.н, ст. викладач
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Оволодіти знаннями про комунікацію між органами влади, громадськими організаціями та музеями; сформулювати важливість залучення громадськості до музейної галузі через недержавні організації, які покликані сприяти розвитку музеїв; вміти аналізувати інституційні та індивідуальні труднощі, з якими пов'язана тісна співпраця музеїв та суспільства, а також розробляти стратегії їх подолання; вміння встановлювати партнерські взаємовідносини між музеями та місцевими громадами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історико-культурна спадщина Львова Історія пам'яткоохоронної справи України Культурна антропологія
Короткий зміст навчальної програми: Cпівпраця музеїв із громадськими організаціями, з метою покращення комунікації та отримання прибутку для інвестування в розвиток; концепція “екомузею”; залучення громадськості до повсякденної діяльності музею.
Методи та критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (письмовий екзамен).
Рекомендована література: 1. Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів. Київ: ВД “Стилос”, 2010. 528 с. 2. Романчук А.В. Музейный туризм. СПб, 2010. 46 с. 3. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология. СПб, 2014. 111 с. 4. Bogacz-WojtanowskaE., Gawel L., Goral A. Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze. Krakow: Attyka, 2016. 341 s. 5. Kohle H. Museen digital. Eine Gedachtnisinstitution sucht den Anschluss an die Zukunft. Heidelberg: University Publishing, 2018. 207 s. 6. Nowacki M. Badania nad turystyka kulturowa na swiecie: krytyczny przeglad publikacji z lat 2008-2018. In: Turystyka Kulturowa, 2018, № 5. S.52-79. 7. Rolfes M. Tourismus und Armut. Zwischen Voyeurismus, Aufklarung und Armutslinderung. In: Struck E. (Hrsg.). Tourismus – Herausforderungen fur die Region. Passau, 2015. S.39-58. 8.Vilkuna J., Vuorinen P. Museums as mirrors of society: a case study of Finnish museums. In: Museum Review, 2017, № 2. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/55349/museums%20as%20mirrors%20of%20society%20a%20case%20study%20of%20finnish%20museums.pdf?sequence=1&isAllowed=y