Обіг історико-культурних цінностей

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.058
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н, доц. Нагірняк А.Я.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення курсу – ознайомлення студентів з основами обігу історико-культурних цінностей, правовим регулюванням і практичною організацією цього процесу.
Завдання: Комунікувати та співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними музейними й пам’яткоохоронними інституціями. Знання етичних норм, правил та обов’язків у професійній сфері, затверджених в національному законодавстві й дотримання їх у професійній діяльності;
Результати навчання: - Комунікувати та співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними музейними й пам’яткоохоронними інституціями. - Знання етичних норм, правил та обов’язків у професійній сфері, затверджених в національному законодавстві й дотримання їх у професійній діяльності; - Здатність продемонструвати знання законодавства (національного й міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності; -Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія державності та культури України Атрибуція та експертиза історико-культурних цінностей.
Короткий зміст навчальної програми: комплексна наукова дисципліна, яка знайомить студентів з основами обігу історико-культурних цінностей, правовим регулюванням і практичною організацією цього процесу. Ознайомлення з обігом історико-культурних цінностей є важливою складовою підготовки фахівців і відповідає сучасним запитам і тенденціям розвитку суспільства.
Опис: Вступ до дисципліни. Історичні аспекти регулювання обігу історико-культурних цінностей. Основні форми обігу історико-культурних цінностей. Правове регулювання обігу історико-культурних цінностей в Україні. Міжнародні угоди з обігу історично-культурних цінностей. Проблеми реституції історико-культурних цінностей Загальні аспекти оцінки історико-культурних цінностей
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (залік).
Критерії оцінювання результатів навчання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (40 за відповіді на заняттях, 5 -за презентацію); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен). Робота на заняттях: Доповідь - максимум 3 бали. Критерії: - якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування на занятті - максимум 2 бали (вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії). Презентація проекту з актуалізації маловідомих об'єктів культурної спадщини - 5 балів. Критерії: – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал; - загальне оформлення візуального ряду; -творчий підхід до подачі інформації; -логічність і послідовність викладу матеріалу; -залучення достатньої кількості джерел інформації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Парагайло В. О. Система законодавства України про обіг культурних цінностей. Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 3–4 листоп. 2017 р.). Дніпро : Прав. світ, 2017. С. 96–99. 2. Гулкевич В. Д. Об’єктивна сторона контрабанди культурних цінностей. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 4. Т. 2. С. 49–53 3. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. 4.Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України: Монографія. – К., «Юстініан», 2013. – 616 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).