Локальна історія

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.067
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: к.і.н. Роман Лехнюк
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Розуміти специфіку й актуальність вивчення локальних спільнот у світі прогресуючої глобалізації; - Характеризувати поняття «локальна історія», «локальна спільнота», «локальна специфіка», їх походження й особливості; - Пояснювати історію становлення та характерні особливості етнічних, субетнічних та інших локальних спільнот на території України; - Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах. - Пояснювати економічні та соціальні процеси на українській території, сутність переходу від традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства. - Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя різних етнічних, субетнічних та соціальних спільнот на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень. - Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України. - Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями, інтерактивними джерелами та ін.)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історико-культурна спадщина Львова, Давня та середньовічна історія України, Нова і новітня історія України, Історія та культура Європи.
Короткий зміст навчальної програми: - Предмет, завдання і концепція курсу «Локальна історія»; - Становлення локальної історії як самостійної галузі історичної науки: світовий і український контексти; - Методи досліджень локальної історії; - Типи локальних спільнот: національні, соціальні та ін. локальні ідентичності в умовах глобалізації; - Проблема взаємодії та співіснування локальних спільнот в історичному вимірі: приклад Львова; - Перспективи локальної історії на сучасному етапі в освітньому та публічному просторі. Проект «Локальна історія» (Львів) як зразок практичної реалізації й популяризації локальної історії.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (екзамен).
Рекомендована література: 1. Веб-сторінка проекту «Локальна історія» (http://localhistory.org.ua/) та архів журналу «Локальна історія» за 2018-2020 роки. 2. Верменич Ярослава. Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації. Регіональна історія України. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. No 3. С. 9–40 3. Верменич Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів. Регіональна історія України. Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. No 1. С. 13–28; 4. Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. Київ, 2003. 5. Віхров М. Дикий Схід. Нарис історії та сьогодення Донбасу. Київ: Темпора, 2018. 352 с. 6. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ ст. Київ, 2019. 656 с. 7. Громенко С. 250 років фальші: російські міфи історії Криму. Харків: «Фоліо», 2019. 254 с 8. Гудь Б. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ - першій половині ХХ ст. Харків: Акта, 2018. 482 с. 9. Ґел Й. Міста для людей. Київ: Основи, 2018. 304 с. 10. Зіневич Наталія Локальна історія: виклики і перспективи. РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. 2010. Вип. 4. C. 27-46. 11. Кравченко В. Провінційні пошуки колективної ідентичності: випадок Слобідської України. [у]: Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. / Колективна монографія за ред. В. Ададурова і В. Склокіна. Львів: Видавництво УКУ, 2020. 12. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. У двох томах. Київ: «Дух і літера», 2019. 13. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини ХІХ століття. Дніпропетровськ : Ліра, 2016. 240 с. 14. Михед О. «Я змішаю твою кров із вугіллям». Зрозуміти український Схід. Київ: Наш формат, 2020. 368 с. 15. The Oxford Companion to Family and Local History. Oxford University Press, 2010. 695 p. 16. Writing local history. Manchester University Press, 2007. 256 p.