Культурна антропологія

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.066
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Оксана Годованська
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Створення сприятливих умов для особистісного розвитку студентів у процесі формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві. Курс має потенційні можливості стати чинником консолідації різних культурних моделей, на основі порівняльного аналізу відмінних культур та несхожих культурних утворень, відмови від європоцентризму та оціночного ставлення до культури. Навчальна дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання історії, культурної та наукової спадщини суспільства.
Завдання: Загальні компетентності: цінування і поваги різноманітності та мультикультурносі; формуванню активної громадянської позиції на основі усвідомлення історичних явищ та культурних феноменів у національному та світовому контексті; оволодіння вміннями і методами критичного аналізу інформації; конструктивної соціальної взаємодії на базі стійких ціннісних орієнтацій. Фахові компетентності: здатність розвивати суспільне усвідомлення культурного надбання; уміння комплексно розглядати культуру у контексті сталого розвитку; здатність до оцінювання, інтерпретації та критичного аналізу культурних фактів та причинно-наслідкових зв’язків між ними; орієнтація особистості на культурні цінності й смисли, що становить ціннісно-мотивуючу основу культури особистості студента.
Результати навчання: УМ.1. (критично, систематично мислити та застосовувати творчі здібності до генерування ідей). УМ 7. (здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності). АІВ 2. (здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Етнографія України. Локальна історія.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення здобувачами освіти навчальної дисципліни «Культурна антропологія» передбачає формування знань про теоретичні основи та концепції культурної антропології; антропологічний вимір культури та сучасні світові соціокультурні процеси; антропологію повсякденного життя; традиційної та міської культур і соціокультурні аспекти економіки та господарського устрою національних спільнот. Головне завдання навчальної дисципліни сформувати повагу до різноманітності, мультикультурносі та активну громадянську позиції на основі усвідомлення історичних явищ та культурних феноменів у національному та світовому контексті. Здобуті знання під час вивчення навчальної дисципліни застосовувати в аналізі сучасних соціокультурних процесів і у фаховій діяльності..
Опис: - Теоретичні основи та концепції культурної антропології. - Методи дослідження культурної антропології. - Розвиток культурної антропології в Україні. - Антропологічні виміри культури. - Антропологія повсякденного життя.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; виступи на семінарах, тести, колоквіум, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен) включно із індивідуальною роботою.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Соціальна антропологія : підруч.для ВНЗ / О. В. Борисова. Київ, 2017. 2.Мельник В. М. Нариси з теорії соціокультурної антропології. Вінниця, 2015. 3. Каганов Ю. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя: Інтер-М, 2019. 4. Герасимов Тимофій. Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія : монографія. Вінниця : ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2017. 5. Подобєд О. Українська планета ДіПі: культура та повсякдення. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. 6. Антропологія простору. Т. 1. Культурний ландшафт Києва та околиць / За науковою редакцією Марини Гримич. - Київ: Видавництво Дуліби, 2017. 7. Julia Malitska. Negotiating Imperial Rule: Colonists and Marriage in the Nineteenth-century Black Sea Steppe. Huddinge: Sodertorns hogskola, 2017. 8.Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European Politics of Memory. Formulas of Betrayal / Ed. by Gelinada Grinchenko, Eleonora Narvselius. Palgrave Macmillan, 2018. 9. Україна модерна // https://uamoderna.com/ 10.Social Anthropology/ Anthropologie Sociale is the official journal of the European Association of Social Anthropologists https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14698676
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).