Інноваційні моделі у сучасних культурних індустріях

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: магістр історії Полянська Н. М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати основні поняття і категорії, які дають змогу аналізувати предмет курсу, його проблематику; розуміти специфіку еволюції інноваційних моделей, їх сильні та слабкі сторони ; уміти аналізувати політичні та економічні впливи на різні сектори культурних індустрій; здатний систематизувати кращі закордонні та українські інноваційні практики у вибраних секторах культурних індустрій; застосовувати отримані знання для створення нових інноваційних продуктів у вибраних секторах культурних індустрій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Науково-технічний прогрес як феномен культури, Основи управління, маркетингу, PR у професійній галузі
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Визначення основних термінів курсу. Теоретичні засади інноваційної діяльності. Інноваційні моделі. Історичний контекст формування культурних індустрій у ХХ ст. Основні характеристики сучасних культурних індустрій. Особливості політик щодо креативних індустрій в державах ЄС, Великобританії та Україні. Економічний потенціал культурних індустрій. Інновації в туристичній індустрії. Інноваційні моделі в галузі збереження і охорони культурної спадщини. Інноваційні практики в музеях. Кращі інноваційні практики останніх років (на прикладі реалізованих проектів за підтримки УКФ). Культурні індустрії після коронавірусної кризи: виклики і уроки.
Методи та критерії оцінювання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота; групова робота, презентації, тощо
Рекомендована література: Звіт Українського культурного фонду. 2018. URL : https://ucf.in.ua/storage/docs/21012019/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A3%D0%9A%D0%A4%202018.pdf Звіт Українського культурного фонду. 2019. URL : https://ucf.in.ua/storage/docs/14022020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A3%D0%9A%D0%A4%202019.pdf Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Наукове видання (24 квітня 2017 р.). Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 2017. 160 с. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 295 с. Хезмондалш Д. Культурные индустрии. — Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 456 с. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв та ін. за ред. В. Кременя. Київ, 2008. 472 с.