Урбаністика та міський туризм

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.060
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Мельник Р.І., старший викладач
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння студентами компетентностей у сфері історичної урбаністики та міського туризму, розуміння ними міста як соціокультурного й історичного феномену, чинників його появи й розвитку, основ міського туризму, його ресурсів. Вміння планувати й організовувати туристичні маршрути у місті, осмислення історико-культурної спадщини українських міст як основи розвитку міського туризму, вміння застосовувати набуті компетентності у професійній сфері.
Завдання: Інтегральна компетентність: здатність аналізувати і оцінювати проблеми у різних аспектах музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму та пропонувати науково аргументовані рішення, враховуючи цілісний, багато перспективний, міждисциплінарний, аксіологічний підходи до розуміння й інтерпретації культурного надбання. Спеціальні компетентності: здатність проектувати маршрути в сфері культурного туризму. Фахові компетентності професійного спрямування: здатність описувати ґенезу міст, їх хронологічну, просторову, етнічну специфіку, місто як соціальний організм у контексті розвитку культурного туризму
Результати навчання: ЗН. 11. Знання історико-культурної спадщини Львова в контексті загального розвитку європейської культури. УМ. 6. Вміння організовувати та проводити екскурсії, культурно-освітні та наукові заходи АіВ. 4. Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності і їх застосування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історичне краєзнавство. Освітня діяльність у музейній, пам"яткоохоронній і туристичній галузях
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення навчальної дисципліни "Урбаністика і міський туризм" є теорії походження міст та чинники їх історичного, просторового, соціального й культурного розвитку, особливості міського туризму, його ресурси та їх використання, планування й організація туристичних маршрутів у місті, осмислення історико-культурної спадщини українських міст як основи розвитку міського туризму, застосування набутих знань і компетентностей у професійній діяльньсті.
Опис: Історична урбаністика як наукова дисципліна. Поняття „місто” в урбаністиці: теоретичний аспект проблеми. Методологічні підходи до визначення сутності й природи міста. Місто як соціокультурний та історичний феномен. Міський туризм як явище: сутність, особливості, стан і перспективи розвитку. Ресурси міського туризму. Туристична інфраструктура та імідж міста як чинники розвитку міського туризму. Міста як центри культурно-пізнавального туризму. Туристичний потенціал історико-культурної спадщини давніх українських міст (до кінця 18 ст.). Туристична спадщина українських міст епохи урбанізаційних процесів 19-20 ст.
Методи та критерії оцінювання: Семестрове оцінювання (СО) знань студентів здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю (ПК) та виконання контрольного заходу (КЗ).
Критерії оцінювання результатів навчання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контороль - 40 балів (опитування, усні й письмові відповіді, аналітично-творчі завдання); контрольний захід - 40 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Доповідь. Максимальний бал - 5. Якісна характеристика виконаного завдання (підпункт оцінюється 1 балом): правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування. Максимальний бал - 3. Якісна характеристика виконаного завдання (підпункт оцінюється 1 балом): правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення. Максимальний бал - 1. Якісна характеристика виконаного завдання (підпункт оцінюється 1 балом): науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей
Рекомендована література: Байлик С. Технологія туристської діяльності: [конспект лекцій] / С. Байлик, І. Сегеда. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 139 с. Безлюбченко О. С. Планування і благоустрій міст: навчальний посібник / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова. – Харків, 2011. – 191 с. Безлюбченко О. Урбаністика: навчальний посібник / О. Безлюбченко, О. Завальний. – Харків: ХНУМГ, 2015. – 274 с. Бокк К. Зміни у міському туризмі та їх значення для майбутнього міст [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s40309-015-0078-5 Брук Д. История городов будущего. Москва: Strelka Press, 2014. – 436 c. Вебер М. Город. – Москва: Strelka Press, 2016. – 252 c. Вебер М. История хозяйства. Город / М. Вебер; пер. с нем.; под ред. И. Гревса; коммент. Н. Саркитова, Г. Кучкова. – Москва, КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – 576 с. Вербицький І., Боброва А. Що таке урбаністика? Коротка історія і шість визначень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mistosite.org.ua Верменич Я. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. – 306 с. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. - Москва: Strelka Press, 2018. – 245 c. Вучик В. Р. Транспорт в городах, удобных для жизни. – Москва: Территория будущего, Серия: Университетская библиотека Александра Погорельского, 2011. – 576 с. Гаталяк О. М. Найменші міста Європи як центри туризму / О. М. Гаталяк // Географія, еконоиміка і туризм: національний і міжнародний досвід. Матеріали VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014 – С. 62-65. Гаталяк О., Ганич О. Теоретичні підходи до визначення поняття туризму в містах / О. Гаталяк, О. Ганич // Географія. Економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ наукової конференції з міжнародною участю. – Львів, 2017. – С. 50–55. Гел Й. Міста для людей. – Київ: Основи, 2018. – 304 с. Гладкий О. Особенности формирования и развития городского туризма в Украине / О. Гладкий, О. Скляров // Географія і туризм: Наук. зб. – Київ, 2017. – Вип. 38. – С. 71 - 81. Гладкий О. Сутність та теоретичні засади формування міського туризму / О.В.Гладкий // Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матеріали III міжнар.наук.-практ. конф. – Черкаси, 2016. – С.14-16. Глибовець В. Рекреаційно-туристичні ресурси столиць Європи: монографія. – Київ: Прінт-Сервіс, 2014. – 172 с. Денніс К., Аррі Д. Після автомобілізму. – Київ: Темпора, 2010. – 254 с. Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов. – Москва: Новое издательство, 2015. – 512 с. Діденко К. Д. Роль історичних міст України у розвитку внутрішнього туризму / К. Д. Діденко // Український географічний журнал. – 2014. – 33. – С. 52-56. Дуцяк І. З. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму // І. З. Дуцяк, А. А. Теребух [Електронний ресурс] // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Режим доступу: www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/13-2015/33.pdf Європейська хартія міст ІІ (Маніфест нової урбаністики) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua Карий О. Комплексний розвиток міст: теорія та методологія стратегічного планування: монографія. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 308 с. Кац Г. Урбанистика: о чем это, с кем и для чего [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.prostranstvo.media Лэндри Ч. Креативный город. – Москва: Классика–ХХІ, 2006. – 399 с. Маккуайр С. Медийный город. Медиа, архитектура и городское пространство. – Москва: Strelka Press, 2014. – 392 c. Мальська М., Гаталяк М. Туризм у містах: підручник. – Київ, 2018. – 224 с. Назарук М. Львів на початку ХХІ століття. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2015. – 240 с. Посацький Б. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 368 с. Посацький Б. С. Простір міста і міська культура (на зламі XX-XXI ст.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 208 с. Смирнов І. Г. Брендинг міста в туризмі: концептуальні підходи [Електронний ресурс] // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції „П?ятнадцяті економіко-правові правові дискусії/21-11-2016” – Режим доступу: www.spilnota.net.ua/article/id-1680 Смирнов І. Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму) / І. Смирнов // Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка – Географічні науки. – 2017. – Випуск 8. – С. 154 – 174. Смирнов І. Маркетинг у туризмі: навчальний посібник. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 251 с. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І. Писаревського. – Харків: Харківська національна академія міського господарства 2011. – 284 с. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Монографія / за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої. – Київ: Фенікс, 2017. – 438 с. Фастовець О.О. Міста як центри розвитку міського (урбан) туризму / О. Фастовець // Young Scientist. – № 4.2 (56.2). – April, 2018. – S. 167-170. Флорида Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними. - Київ: Наш Формат, 2019. – 320 с. Mumford L. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. New York, 1997.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).