Основи управління, маркетингу, PR у професійній галузі

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.E.059
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: доц. Хома І.Я.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Опанування студентами теоретичних основ менеджменту та маркетингу музейних послуг та технологій впровадження в сучасні музейну та пам’яткоохоронні сфери України
Завдання: Cкласти уявлення в студентів про суть та завдання менеджменту та маркетингу в галузі; - ознайомити студентів з соціокультурними основами менеджменту та маркетингу в галузі; - звернути увагу на світовий досвід менеджменту та маркетингу в галузі; - у процесі практичних занять навчити формувати концепцію та стратегію менеджерської та маркетингової роботи в музеях та пам’яткоохоронних закладах; - здатність аналізувати і оцінювати проблеми у аспектах розвитку, просування музеїв та пам’яткоохоронних закладів; - пропонувати аргументовані рішення, враховуючи цілісний, багатоперспективний, міждисциплінарний, аксіологічний підходи до розуміння та інтерпретації культурного надбання;
Результати навчання: - Здатність продемонструвати знання основ менеджменту та маркетингу в професійній галузі; - Уміння використовувати основи рекламно-інформаційної діяльності, пам’яткоохоронних та музейних установ на ринку екскурсійних і туристичних послуг; - Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності і їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи професійної комунікації, Історія та основи музейної справи, Інноваційні моделі у сучасних культурних індустріях
Короткий зміст навчальної програми: Сучасний фахівець музейної та пам’яткоохоронної справи повинен володіти не тільки уміннями та навиками професійного спрямування, але і міждисциплінарними уміннями і навичками. У даному випадку йдеться про менеджмент та маркетинг у музейній та пам’яткоохоронній галузі, що в процесі професійного розвитку забезпечить можливість забезпечувати не тільки збереження, наукове вивчення, представлення пам’яток культури – експонувати, але і дасть змогу впливати на розвиток галузі, ще більшого наближення до споживача тощо
Опис: Маркетинг в музейній та пам’яткоохоронній діяльності Організація маркетингу в музеях та закладах культурної спадщини Маркетингові інструмент для впровадження маркетингової політики Стратегії у боротьбі за відвідувача Вплив музеїв на економіку Бренд-культура в музейній та пам’яткоохоронній сферах Соціальний маркетинг та маркетинг філантропії Валоризація музейних колекцій та культурної спадщини
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. Ессе 10 – структура ессе (вступ, один-два пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини до 5 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Організування туристичної діяльності: Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, А. В. Дубодєлова, І.Я.Кулиняк, Х.Ю. Малкуш. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 352с. 2. Смаглій К. Європейський досвід реформування музейної сфери: уроки для України // «Будуємо нову Україну». Збірник конференції 26-27 листопада 2014 р. – Київ, 2014. – С. 138-154. 3. Тобелем, Жан-Мішель. Нова епоха музеїв. Культурні установи перед викликом менеджменту / пер. з французької З. Борисюк, П. Таращука, С. Тевольде. – Київ: Видавець Чередниченко А. М., 2018. – 320 с. 4. Шлепакова Т. Л. Про деякі аспекти запровадження нових моделей управління в музейній галузі України (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими документами за 2013–2015 рр.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2015/Myznew.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).