Освітня діяльність за професійним спрямуванням

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.046
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Вербицька П.В., д.п.н., проф. Муравська С.В., д.і.н.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Використовувати різноманітні форми музейно-освітньої діяльності для різних цільових груп відвідувачів; Організовувати та проводити екскурсії, культурно-освітні та наукові заходи; Уміння формувати план культурно-освітньої програми. • засвоїти та виявляти комплекс обов’язкових знань з педагогіки, музеєзнавства, памяткознавства, культурного туризму як базових дисциплін для освітньої діяльності; • вивчити потенціал культурної спадщини у процесі організації педагогічної діяльності; • усвідомити психолого-педагогічну специфіку та методику роботи у сфері культурної спадщини з аудиторією відвідувачів різного віку. вміти: • використовувати різні форми освітньої діяльності в процесі організації інтерактивних екскурсій та заходів для аудиторії різного віку; • реалізовувати міждисциплінарні підходи до освітньої діяльності у сфері культурної спадщини; • застосовувати різні методи освітньої роботи із різними категоріями публіки;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи професійної комунікації» • «Основи екскурсійної діяльності в музейній, пам’яткоохоронній і туристичних галузях • «Культурна спадщина та туристичний потенціал Львова»
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи освітніх програм у музеї, сфері культурної спадщини і культурного туризму; потенціал культурної спадщини в організації освітньої діяльності; психолого-педагогічні особливості та методика роботи із публікою різного віку.
Методи та критерії оцінювання: Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 50 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); індивідуальне дослідне завдання і презентація – 50 балів.
Рекомендована література: 1. Вербицька П. В. Музей як комунікативний та освітній простір: навчальний посібник / П. В. Вербицька, Р. Е. Пасічник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 232 c. 2. Гохстрат Е., Гейн А.Теорія навчання Девіда Колба в музеї: Мрійник, Мислитель, Прагматик, Діяч / пер. з голландської Наталії Карпенко. – К.: Видавець Чередниченко А.М., 2015. – 96 с. + CD 3. Довжук І. В. Основи музеєзнавства : навчальний посібник / Ігор Володимирович Довжук. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008. – 163 с. 4. Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів / Ніл Котлер, Філіп Котлер, Венді Котлер; пер. з англ. Т. Олійник, Т. Пирогова, С. Рябчук, Р. Свято. – К. : Стилос, 2010. – 528 с. 5. Музей: менеджмент і освітня діяльність / упоряд. Герман Аартс, Зеновій Мазурик ; пер. з нідерланд. Маріон Ковальчук. – Львів : Літопис, 2009. – 223 с. : іл. 6. Музейна педагогіка: бібліографічний покажчик / упоряд. Галина Панахид; Львів. істор. музей. – Львів, 2015. 7. Овчарова О. Словник-довідник музейного працівника / О. Овчарова, Р. М. Яушева-Омельянчик, Л. С. Сургай. – К.: Кий, 2013. – 461 с. 8. Harcher S,. Kampshulte L. Shared Challenges? Transatlantic Perspectives on Museums in the US and Germany. Museum Education Journal. 2021. Volume 46. Issue 1. Pages 4-9 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10598650.2021.1880739 9. Museum Theory. The International Handbooks of Museum Studies, ed. Sharon Macdonald and Helen Rees Leahy, 2015.