Атестаційний екзамен

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.050
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Всі викладачі
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку та поглиблення їхніх знань з актуальних фахових проблем.
Завдання: ЗДАТНІСТЬ АНАЛІЗУВАТИ І ОЦІНЮВАТИ ПРОБЛЕМИ У РІЗНИХ АСПЕКТАХ МУЗЕЄЗНАВСТВА, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА І КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ ТА ПРОПОНУВАТИ НАУКОВО АРГУМЕНТОВАНІ РІШЕННЯ, ВРАХОВУЮЧИ ЦІЛІСНИЙ, БАГАТО ПЕРСПЕКТИВНИЙ, МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ, АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ. ЗНАННЯ І РОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ Й ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Результати навчання: ЗДАТНІСТЬ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ЗНАННЯ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МУЗЕЄЗНАВСТВА, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Й КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ; УМІННЯ ЗДІЙСНЮВАТИ УСНУ, ПИСЬМОВУ І ЕЛЕКТРОННУ КОМУНІКАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Й ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Експозиційна робота музеїв; Історія музеїв світу.
Короткий зміст навчальної програми: Атестаційний екзамен є самостійною роботою студента, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з дисциплін, передбачених навчальним планом впродовж його навчання на бакалавраті.
Опис: Атестаційний екзамен виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Написання атестаційного екзамену є важливим етапом підготовки спеціаліста в фаховій галузі до виконання самостійної роботи за спеціальністю.
Методи та критерії оцінювання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Критерії оцінювання результатів навчання: Правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу). – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 448 с. Закон України «Про авторське право і суміжні права». [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень. К. : Центр навчальної літератури, 2017. 350 с. Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. 2-ге вид. К. Алерта, 2019. 492 с Товт В.А. Основи наукових досліджень та методика підготовки дипломних робіт: навч. посіб. Ужгород: «ТОВ "РіК-У"», 2019. 139 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).