Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.048
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Оксана Годованська
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - методику пошуку, накопичення та обробки потрібної для написання роботи наукової інформації; - методологію та методи написання бакалаврської роботи; - структуру подання зібраного матеріалу для бакалаврської роботи; - форми та види джерельної бази бакалаврської роботи. Після вивчення дисципліни та виконання та практичних занять студент повинен вміти: - користуватися сучасними джерелами наукової інформації; - використовувати методи аналізу об’єкту та предмету досліджень у бакалаврській кваліфікаційній роботі; - вміти робити самостійні підсумки результатів дослідження. В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен засвоїти методологію та методику написання бакалаврської кваліфікаційної роботи, її планування та організацію, оволодіти навичками раціонального пошуку, відбору, аналітичної критики музейних експонатів, методикою їх використання у кваліфікаційній роботі. На основі отриманих знань студент повинен уміти відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою бакалаврської роботи, формулювати актуальність, мету та завдання бакалаврської роботи, знаходити власні розв‘язання поставлених завдань, узагальнювати, систематизувати та теоретично пояснювати зібрану джерельну базу, оформлювати її у вигляді бакалаврської роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: базові знання з основ наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомити студентів із загальними відомостями про специфіку наукових досліджень у музеєзнавстві та пам’яткознавстві. Навчити визначати об'єкт і предмет бакалаврської роботи, обирати її тему, обґрунтовувати актуальність роботи, ставити і вирішувати мету і конкретні завдання дослідження, шукати і працювати із історичною літературою і джерелами у бібліотеках, архівах, музейних колекціях, мережі Інтернет. Ознайомлення з методикою написання бакалаврської роботи.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 40 балів (опитування. презентації, відповіді усні, письмові); підсумковий контроль – 60 балів (залік).
Рекомендована література: 1. Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти № 351 (v0351281-94) від 20.12.94) Про затвердження «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» / http://zakon.rada.gov.ua › z0035-93. 2. Методичні рекомендації зі складання програми практики студентів вищих навчальних закладів Міністерства освіти України від 14.02.96 р. №31-5/97. / http://sites.znu.edu.ua › Metod_rekom_pro_rozrob_progr_prak 3. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 10.12.2015 р. № 235-10. / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 87 – 109. 4. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка», затверджене наказом ректора від 22.11.2017 р. № 265-10 / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 133 – 147. 5. Порядок формування робочої програми навчальної дисципліни» затверджений наказом ректора від 24 червня 2016 року №118-06. 6. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників. / Збірник нормативних актів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, вид. Львівської політехніки, 2018, с. 203 – 211.