Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Код дисципліни: 6.027.03.O.049
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Всі викладачі
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку та поглиблення їхніх знань з актуальних фахових проблем.
Завдання: ЗДАТНІСТЬ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ЗНАННЯ І РОЗУМІННЯ ІСТОРИЧНИХ Й КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ; УМІННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТУ
Результати навчання: В бакалаврській кваліфікаційній роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах. Написання бакалаврської роботи ставить за мету стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку та поглиблення їхніх знань з актуальних фахових проблем. Бакалаврська кваліфікаційна робота дає можливість виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо та критично її дослідити, збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання під час розв'язання практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження. Матеріали бакалаврської роботи можуть бути використані для подальшої дослідницької роботи студента – написання магістерської роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія України Музеологія
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська робота є самостійною науково-дослідницькою роботою студента, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з дисципліни, передбаченої навчальним планом. Бакалаврська робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Написання бакалаврської роботи є важливим етапом підготовки спеціаліста в фаховій галузі до виконання самостійної роботи за спеціальністю.
Опис: Бакалаврська робота є самостійною науково-дослідницькою роботою студента, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з дисципліни, передбаченої навчальним планом. Бакалаврська робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Написання бакалаврської роботи є важливим етапом підготовки спеціаліста в фаховій галузі до виконання самостійної роботи за спеціальністю.
Методи та критерії оцінювання: Якість виконаної та захищеної бакалаврської роботи оцінюється за рядом показників: актуальність, новизна обраної теми та практична цінність отриманих результатів; чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; наявність дискусійного та полемічного матеріалу, аргументованість і точність наведених даних; якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та практичного аналізу проблеми; змістовність доповіді студента про основні результати дослідження під час захисту; планомірний і систематичний характер роботи студента над темою; правильність оформлення бакалаврської роботи і своєчасність її здачі. Бакалаврська робота оцінюється за 4-бальною шкалою, а саме: «Відмінно». Бакалаврська робота виповнена на високому науковому рівні; містить елементи наукової новизни; має практичне значення; доповідь логічна і стисла, проголошена вільно. «Добре». Тема роботи розкрита, але мають місце недоліки не принципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не представлені; доповідь логічна, проголошена вільно; робота оформлена в межах встановлених вимог. «Задовільно». Тема роботи, в основному, розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета дослідження; аналіз наукової полеміки відсутній; в аналітичній частині є надлишок елементів описовості; добір інформаційних матеріалів (таблиці, схеми) не завжди обґрунтований, відсутні узагальнення отриманих результатів; низька практична значущість роботи; є зауваження щодо оформлення роботи. «Незадовільно». Нечітко сформульована мета дослідження. Відсутній логічний зв’язок між розділами роботи; огляд сучасних літературних джерел проведений без аналізу та узагальнення; переважає описовість окремих наукових фактів. Мають місце суттєві недоліки в оформленні роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Якість виконаної та захищеної бакалаврської роботи оцінюється за рядом показників: актуальність, новизна обраної теми та практична цінність отриманих результатів; чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; наявність дискусійного та полемічного матеріалу, аргументованість і точність наведених даних; якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та практичного аналізу проблеми; змістовність доповіді студента про основні результати дослідження під час захисту; планомірний і систематичний характер роботи студента над темою; правильність оформлення бакалаврської роботи і своєчасність її здачі. Бакалаврська робота оцінюється за 4-бальною шкалою, а саме: «Відмінно». Бакалаврська робота виповнена на високому науковому рівні; містить елементи наукової новизни; має практичне значення; доповідь логічна і стисла, проголошена вільно. «Добре». Тема роботи розкрита, але мають місце недоліки не принципового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літературні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не представлені; доповідь логічна, проголошена вільно; робота оформлена в межах встановлених вимог. «Задовільно». Тема роботи, в основному, розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета дослідження; аналіз наукової полеміки відсутній; в аналітичній частині є надлишок елементів описовості; добір інформаційних матеріалів (таблиці, схеми) не завжди обґрунтований, відсутні узагальнення отриманих результатів; низька практична значущість роботи; є зауваження щодо оформлення роботи. «Незадовільно». Нечітко сформульована мета дослідження. Відсутній логічний зв’язок між розділами роботи; огляд сучасних літературних джерел проведений без аналізу та узагальнення; переважає описовість окремих наукових фактів. Мають місце суттєві недоліки в оформленні роботи.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Academic Plagiarism. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://academicplagiarism.com/ Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 448 с. Закон України «Про авторське право і суміжні права». [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень. К. : Центр навчальної літератури, 2017. 350 с. Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. 2-ге вид. К. Алерта, 2019. 492 с Товт В.А. Основи наукових досліджень та методика підготовки дипломних робіт: навч. посіб. Ужгород: «ТОВ "РіК-У"», 2019. 139 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).