Інформатика та сучасні інформаційні технології

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: доцент кафедри ОМП Когут І.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Вступ до теорії ймовірності та соціальна статистика
Короткий зміст навчальної програми: Поняття інформації та даних, сучасні операційні системи комп’ютерів, програмне забезпечення комп’ютерів і робочого місця соціолога та офісного працівника: текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, презентації; методи і засоби опрацювання і візуалізації статистичних даних; інтернет-технології в навчанні та правознавстві.
Методи та критерії оцінювання: Виконання лабораторних і домашніх робіт (30 балів, захист розрахунково-графічних робіт – 20 балів, поточне тестування і підсумкова контрольна робота – 50 балів, здача диференційованого заліку.
Рекомендована література: 1. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 304 с. 2. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, WEB-дизайн. Навч. посібник. Львів, 2009. – 240 с. 3. Інформатика та сучасні інформаційні технології. Віртуальне навчальне середовище ВНС НУ ЛУ: Бакалаврат, 1-й курс, Соціологія.