Історія соціології

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.005
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асистент Яцишин Ігор Ігорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами знань з історії теоретичної соціології, формування в них цілісного уявлення про розвиток соціологічного знання та найвизначніших ідей світової соціології. Сприяти становленню у студентів наукового, гуманістичного світогляду та професійної культури соціологічного теоретизування. Розвивати у студентів соціологічне мислення та навички аналітичної роботи з текстами класиків теоретичної соціології та сучасних соціологів-теоретиків. Засвоєння студентами знань з історії української соціології та найвизначніших ідей вітчизняних мислителів. Сприяти формуванню у студентів цілісного уявлення про становлення та розвиток соціологічного знання в Україні. Визначити місце та роль соціологічних ідей в процесі національно-державного відродження України. Виявити гуманістичні домінанти української соціології та показати їх значення для формування національної свідомості і загальнолюдських світоглядних цінностей.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя Фахові компетентності: СК1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій. СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: кореквізити: • Теоретична соціологія • Модерні соціологічні теорії
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Історія соціології» передбачає ознайомлення студентів з основними етапами і напрямками розвитку соціологічної теорії в контексті історії ключових соціальних та філософських ідей світової культури. Показати студентам специфіку виникнення соціології як науки та її історичної еволюції. Висвітлення взаємозв’язку теоретичної соціології з іншими соціогуманітарними науками на різних етапах її історії. З’ясування теоретичних витоків сучасних соціологічних концепцій і теорій. Ознайомлення студентів з основними етапами і напрямками розвитку соціологічної думки в Україні. Показати її своєрідність у порівнянні з західноєвропейською соціологією. Висвітлення місця української соціології в контексті світової соціологічної думки. З’ясування значення соціологічних ідей для процесу національного відродження і розвитку соціогуманітарного знання в Україні.
Опис: Історія соціології як область соціологічного знання; Зародження і розвиток протосоціологічних знань в Стародавньому світі і Середньовіччі; Соціальні знання та суспільствознавчі дослідження Нового часу ( 17-поч.19 ст.); Виникнення та розвиток соціології як науки в середині 19 ст.:О.Конт і Г.Спенсер; Діалектико-матеріалістична соціологія К.Маркса і Ф.Енгельса; Натуралістичні школи та психологічний напрям в соціології 19-поч.20 ст.; Німецька формальна соціологія кн.19-поч.20 ст. і соціологія В.Парето; Соціологічні теорії Е.Дюркгейма та М.Вебера; Символічний інтеракціонізм Дж.Міда, Ч.Кулі та Г.Блумера; Структурний функціоналізм: Т.Парсонс та Р.Мертон; Соціобіологічні концепції і теорія соціального обміну; Інтегральна соціологія П.Сорокіна; Феноменологічна соціологія та етнометодологія; Теорія соціального конфлікту та соціологія неомарксизму; Основні напрямки сучасної теоретичної соціології. Українська соціологічна думка: особливості формування, розвитку та дослідження; Протосоціологічні ідеї в культурі Київської Русі; Протосоціологічні знання у творчості українських мислителів епохи козацтва; Особливості розвитку соціальних ідей в Україні 18 - поч.19 ст.; Соціологічні ідеї діячів Кирило-Мефодіївського братства; Соціологічна тематика в творчості українських науковців 2-ї пол. 19 ст.; Соціологічні погляди М.Драгоманова та І.Франка; Соціологічна концепція Б.Кістяківського; Соціологічні погляди М.Грушевського; Соціологічна теорія М.Шаповала; Політична соціологія В.Липинського; Становище української соціології в СРСР та її розвиток після проголошення незалежності України.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, реферати (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь: 5 балів – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення: 2 бали – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи: 5 балів – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Експрес–опитування: 2 бали – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / Пер. з фр. Г. Філіпчука. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с. 2. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В.М. Пічі.- Львів, 2016. – 687 с. 3. Історія соціології: навчальний посібник / За ред. І.П. Рущенка. – Х.: ТОВ «Планета-Прінт», 2017. – 442 с. 4. Історія української соціології : навчальний посібник / за заг. ред. К. Батаєвої, В. Бурлачука і В. Степаненка. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 392 с. 5. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М.Захарченко, М.Бурлачук, В.Степаненко. – Київ, 1996. – 424 с. 6. Шацкий Е. История социологической мысли. Том 1 / пер. с польского; общая редакция А. Васильева. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 720 с. 7. Шацкий Е. История социологической мысли. Том 2 / пер. с польского; общая редакция А. Васильева. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 720 с. 8. Ярошенко А. О. Історія соціології: Курс лекцій / За ред. проф. В. П. Беха. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – 213 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).