Теоретична соціологія

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.006
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Піча Володимир Маркович, доц. Савка Віктор Євгенович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у оволодінні компетентностями, заявленими для даної дисципліни шляхом засвоєння студентами найвизначніших ідей та теорій світової і вітчизняної соціологічної думки, формування в них наукового, гуманістичного світогляду, загальнолюдських цінностей та національної свідомості, а також у набутті майбутніми фахівцями знань, вмінь і навичок, необхідних для подальшого вивчення фахових дисциплін та практичної роботи в майбутньому.
Завдання: ЗК 1 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. СК 1 Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК 2 Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій. СК 3. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому.
Результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН05. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. К.3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • навчальні курси середньої школи кореквізити: • Особистість та самоідентифікація • Соціологічна думка в Україні
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Теоретична соціологія» передбачає освоєння студентами основ соціологічних знань та їх застосування для аналізу феноменів сучасного суспільства. Вивчення дисципліни включає роботу студентів на лекційних та практичних заняттях, виконання завдань з кожної теми та самостійну роботу під керівництвом викладача над вивченням кожної теми. Виклад теоретичних положень і виконання практичних завдань має супроводжуватись тісною співпрацею викладача та студентів, що значно підвищує рівень ефективності засвоєння знань.
Опис: Предмет соціології. Методологія та методи соціологічного дослідження. Основні етапи розвитку соціологічної думки. Становлення і розвиток соціології в Україні. Суспільство як система. Соціальні зміни і розвиток суспільства. Особистість у системі соціальних зв’язків. Соціальна структура суспільства. Соціальна стратифікація. Етнонаціональна структура суспільства. Процес і типи соціальної взаємодії. Соціальний контроль та девіантна поведінка. Соціальні інституції. Соціальні організації. Культура і суспільство.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Гіденс Е . Соціологія.- К., 1999. 2. Климанська Л.Д., Савка В.Є. Основи соціології.. - Львів, 2004. 3. Практикум з соціології. Навч. посібник. За ред. Пічі В.М.- Львів, 2009. 4. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник-довідник. За ред, Пічі В.М.- Київ-Львів, 2015. 5. Соціологія. Ред. Макеєв С.О.- К., 2008. 6. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. -Львів, 2013. 7. Little W. Introduction to Sociology. Електр. ресурс. Режим доступу: https://opentextbc.ca/introductiontosociology/. 8. Andersen M., Taylor H. Sociology: The Essentials, 8th Edition.-Boston, 2016 9. Пилипенко В.Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства. – Львів, 2012. 10. Соціологічна енциклопедія / Ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – К., 2008.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).