Особистість та самоідентифікація

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.008
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ст.викладач Уманець Наталія Анатоліївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у: ознайомленні студентів з ключовими теоретичними напрямами дослідження особистості; формуванні уявлення про об’єктивні та суб’єктивні умови становлення та формування особистості; допомозі студентам розібратися в складній системі наукових концепцій, сформованих в теорії ідентичності та ідентифікації особистості. В ознайомлення студентів з новими тенденціями взаємодії людини та суспільства у контексті глобалізації; набуття здобувачами освіти не лише цілісної системи знань з зазначених спеціальних аспектів, а й навичок практичної, дослідницької й аналітичної діяльності й опануванні розвиненою «соціологічною уявою», системним та інтерпретативним стилем мислення.
Завдання: Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 14. Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. фахові компетентності: СК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій. СК 4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теорія комунікації і сучасний медіадискурс • Теоретична соціологія кореквізити: • Соціологія культури і релігії • Соціологія повсякденності
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Особистість та самоідентифікація» передбачає вивчення особистості як об’єкта та суб’єкта соціальних відношень в межах соціально-історичного процесу і ціннісних суспільних систем, на рівні взаємозв’язків особистості і соціальних спільнот. У даному спецкурсі поєднуються суспільний вимір дослідження особистості та персоно логічний вимір дослідження суспільства. Пропонований курс спрямований на глибоке вивчення теоретичних витоків соціології особистості, теорій розвитку та типології особистості як суб’єкта соціальних дій та суб’єкта життєтворчості, а також особистості в суспільстві, що трансформується. У процесі вивчення курсу студенти мають усвідомити й свою роль як суб’єктів творчості власного життя, опанувати навички подолання можливих життєвих криз, сформувати активну життєву позицію. Опанування даного курсу передбачається здійснювати в різних формах: лекції, семінарського, практичного, індивідуального занять, самостійної роботи, підготовки наукових статей тощо.
Опис: Поняття особистості та особливості її соціологічного аналізу. Теоретичні джерела соціології особистості в західній та вітчизняній науковій думці. Соціологічні теорії особистості. Теорії розвитку особистості. Становлення особистості: соціалізація та персоналізація. Соціологічна структура особистості. Статусно-рольова структура особистості. Рольовий конфлікт та способи його подолання. Соціальна ідентифікація та ідентичності особистості. Соціальна типологія особистості. Особистість як суб’єкт соціальної взаємодії. Суспільна нестабільність та особливості адаптивної поведінки. Взаємодія особистості й суспільства в системі соціального контролю. Особистість в умовах соціальної напруги. Кризова свідомість сучасної особистості. Індивідуальний та соціальний компоненти сенсу життя. Проблема сенсу життя в переломні епохи. Особистість у контексті глобалізації.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь-10 балів правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування - 3 бали - правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення - 2 бали - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей Експрес –опитування - 2 бали – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Мілютіна К. Л. Траєкторії життєвого шляху особистості в динамічному середовищі : монографія. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2012. – 298 с. 2. Москаленко В.В. Соціалізація особистості: монографія/В.Москаленко.-К.:Фенікс,2013. - 540с. 3. Пірог, Л.А. Посібник до вивчення курсу „Соціалізація та самоорганізація особистості” [Текст] / Л.А. Пірог. – Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 24 с. 4. Пилипенко В. Є., Попова І. М., Танчер В. В. та ін. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб./за ред. В.Пилипенка, 2–е вид. — К.: Каравела, 2004. — 350 с. 5. Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження: практичний посібник / За ред. П. П. Горностая. - Кіровоград, Імекс-ЛТД, 2013. - 106 с. 6. Рахманов О. А. Соціалізація та ідентифікація особистості у суспільстві : навч.-метод. комплекс / О.А. Рахманов. – К. : КНЕУ, 2017. – 27 с. 7. Соціологія. Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання. / Чернова Л.Є. /- Д.: ПДАБА - 2015г. – Вид.5 – 195с 8. Стиль життя: панорама змін / За ред. М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 416 с. 9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. –СПб: Питер, 1999. – 606с., серия «Мастера психологи».
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).