Соціальні виміри здоров'я і освіти

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.013
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Опираючись на соціологічну теорію та емпіричні дані, дослідити явища здоров’я та освіти в Україні та світі.
Завдання: Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теоретична соціологія кореквізити: • Гендерні, сімейні та вікові аспекти соціалізації.
Короткий зміст навчальної програми: Курс розрахований на ознайомлення студентів із соціологічною теорією з проблем здоров’я та освіти, взаємозв’язку цих явищ з іншими аспектами суспільного життя. Також передбачається, що виконуючи індивідуальні та групові практичні завдання, студенти розвинуть навички науково-пошукової роботи, вміння критично мислити та обґрунтовувати свої висновки.
Опис: Соціологія здоров’я як самостійна наукова галузь і її місце в системі соціологічних та інших наукових знань. Здоров’я і хвороба в соціологічній перспективі. Соціокультурні чинники уявлення про здоров’я, норму і патологію. Людське тіло: уявлення про красу і здоров’я. Народження, старіння та смерть. Здоров’я і навколишнє середовище. Медицина і здоров’я в сучасному світі. Соціологія освіти в системі соціологічного знання. Основні етапи та напрямки розвитку соціології освіти. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти. Освіта та соціальна нерівність. Інклюзивна освіта. Знання як основний компонент освіти. Неформальна та інформальна освіта. Освіта як процес. Суб'єкти освіти. Моделі освіти в Україні та світі. Інноваційні процеси в освіті.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (вибіркове усне опитування, доповіді, презентації), індивідуальна контрольна робота (60%) • підсумкова контрольна робота (екзамен): письмова форма (40%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь (якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки) - 3 б.; презентація (відповідність тематиці практичного заняття; естетичне оформлення презентації; чітка, лаконічна доповідь; здатність відповісти на уточнюючі запитання; посилання на джерела) - 5 б.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Герасим Г., Герус О., Клос Л., Кліманська М., Климанська Л., Савка В., Сіреславський Я.(2020) Споживання алкогольних напоїв як соціальна проблема: створення стратегії протидії алкоголізму у львівській області. Монографія. Львів. 155с. 2.Дибкова, Л. М., & Дибкова, Л. Н. (2019). Перспективи електронного навчання у 21 столітті за допомогою застосування мобільних девайсів. 3. Здоров’я і здоровий спосіб життя: полідисциплінарний вимір : колективна монографія / за ред. Л.Є. Клос, Т.М. Климус, М.В. Школяр. Львів, Видавництво «Новий Світ-2000», 2020. - 174 с. 4. Іійосі, Т., & Кумар, В. (2009). Відкрита освіта: Колективний розвиток освіти через відкриті технології, відкритий контент і відкрите знання. Видавництво "Наука". 5. Кириленко, О. М. (2019). Здоров'я населення та його збереження як об”єкт соціологічних досліджень. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(43), 23-43. 6. Купрій, Т. Г. (2014). Соціологія освіти: навч. посіб. Київ: Логос. 7. Лядова, А. В. (2019). Особенности становления социологии медицины как междисциплинарного научного направления. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология, 25(1). 8. Нечитайло, І. (2019). Сучасна соціологія освіти. Від соціологічної теорії до освітньої практики. Київ: Кондор. 9. Пйонтковський, В., & Мажак, І. М. (2009). Соціологія тіла як новий напрям соціології медицини. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, (3), 170-188. 10. Цзоу, Ч. (2017). Віртуальний університет як освітній феномен інформаційного суспільства. 11. Шакун, Н. В., Пономаренко, О., & Кунденко, А. (2014). Стратегічна політика розвитку освіти в контексті викликів інформаційної доби. Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання, 10, 387-392. 12. Polese А., Stepurko T., Oksamytna S., Kerikmae T. Informality and Ukrainian higher educational institutions: Happy together? // Policy Futures in Education, 2018. Vol. 16(4) Р. 482–500.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).