Гендерні, сімейні та вікові аспекти соціалізації

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.015
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: ст. викл. Уманець Наталія Анатоліївна.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння студентами знань про теоретичні напрями дослідження соціалізації особистості в гендерних, сімейних та вікових аспектах; формування уявлення про об’єктивні та суб’єктивні умови соціалізації, про етапи, фактори, інститути та механізми соціалізації; вміння розібратися в складній системі наукових концепцій, сформованих в теорії гендеру та сім’ї; набуття здобувачами освіти не лише цілісної системи знань з зазначених спеціальних аспектів, а й навичок практичної, дослідницької й аналітичної діяльності й опануванні розвиненою «соціологічною уявою», системним та інтерпретативним стилем мислення.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 0 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК 0 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. фахові компетентності: СК 1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Соціальні виміри здоров’я і освіти кореквізити: • Соціологія культури і релігії
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс «Гендерні, сімейні та вікові аспекти соціалізації» викладається із метою формування у студентів соціологічного погляду на висвітлення найбільш актуальних проблем, що визначають факти, механізми та закономірності розвитку соціалізації особистості в гендерному та сімейному аспектах та на різних вікових етапах. Курс передбачає аналіз міждисциплінарної сфери знань, синтез існуючих підходів, концептів та теорії. У даному спецкурсі поєднуються інституціональний та персоно логічний вимір дослідження процесу соціалізації. Пропонований курс спрямований на глибоке вивчення теоретичних витоків соціології гендеру, віку та сім’ї Науково-методологічною основою навчальної дисципліни є сучасні концепції соціології та соціальної психології, зокрема структурно-функціональний, психоаналітичний, конфліктологічний, еволюційний, ситуаційний та інтеракціоністський підходи до дослідження гендеру, сім’ї та віку. Опанування даного курсу передбачається здійснювати в різних формах: лекції, семінарського, практичного, індивідуального занять, самостійної роботи, підготовки наукових статей тощо.
Опис: Основні поняття фемінізму. Історія формування соціальної теорії гендеру. Сучасні теорії фемінізму. Основні компоненти гендерної диференціації. Інструментарій гендерних досліджень. Гендерна стратифікація суспільства. Теорія гендерної дискримінації та гноблення. Гендерні аспекти в роботі з сім’ями. Гендерна соціалізація особистості. Гендерні ролі та сім’я. Застосування практики фемінізму до роботи з спеціальними групами клієнтів. Гендерний аспект роботи в громаді. Виникнення та розвиток соціології сім’ї. Сім’я як соціальний інститут, її місце в суспільстві. Історичні тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин. Форми сім’ї. Вплив мікросоціальних явищ на зміни інституту сім’ї. Соціальні функції сім’ї та тенденції їх змін. Сім’я в системі мікросоціальних структур. Родина як осередок соціалізації особистості. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. Етапи формування шлюбно-сімейних відносин та життєві цикли сім’ї. Методи соціологічного дослідження життєвого циклу сім’ї та сімейної поведінки. Прболеми соціальної патології та сім’я. Проблеми стабільності сім’ї у сучасному суспільстві. Вік як об’єкт наукового дослідження. Вікова стратифікація суспільства. Вікові особливості соціалізації особистості. Дитинство як соціокультурна цінність. Молодь як об’єкт соціологічного дослідження. Розвиток особистості на етапі зрілості. Теорія поколінь. Герентогенез. Особливості розвитку особистості в пізньому віці.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь-10 балів правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Рецензування, опонування - 3 бали - правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення - 2 бали - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей Експрес –опитування - 2 бали – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бабенко Н. Б. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. - К.: ДАКККіМ, 2004.219с. 2. Горошко Е.И. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении: Монография. – Х. : ФЛП Либуркина Л.М., 2009. – 816 с. 3. В поисках гендерного воспитания : метод. пособие / О. Андрусик, Н. Водолажская, А.Ефимцева и др. ; под ред. О. Андрусик и О. Марущенко. - Харьков : Золотые страницы, 2013.144 с. 4. Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / В. П.Кравець, Т.В. Говорун, О. М.Кікінежді та ін..; за наук. ред. В. П.Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2013.448с. 5. Гендерні студії: освітні перспективи (навчально-методичні матеріали)-К.:ПЦ «Фоліант»-2003.80с. 6. Герц А.А .Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність: навч.посіб./А.А.Герц.-К.,2018. 326с. 6. Гіденс Е. Сім’я, шлюб і особисте життя // Соціологія - К.: Основи, 1999.726с. 7. Детство XXI века: социогуманитарный тезаурус: [тематический словарь-справочник] [Электронный ресурс] / Отв. ред. С.Н.Майорова-Щеглова. М.: Изд-во РОС, 2018.638 с. 8. Лукашевич М.П. Соціологія сім’ї: теорія і практика: навч. посібник – К.:ІПК ДСЗУ, 2012.186с. 9. Москаленко В.В. Соціалізація особистості: монографія/В.Москаленко. К.:Фенікс,2013. 540с. 10. Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам - К.: Основи, 2017.254с. Оксамитна С., Чорногорська А. Класова належність чоловіків і жінок в українському суспільстві // Наукові записки НаУКМА. — 2012. — Т. 135. — С. 8–13. 11. Основи теорії гендеру: навчальний посібник. – К.: К.І.С., 2004.536 с. 12. Пилипенко В.Є., Попова І.М., Танчер В.В. та ін.. Спеціальні галузеві соціології: Навч.посіб.- 2-е вид.- К.:ПЦ «Фоліант», 2007. 542с. 13. Савка В.Є., Уманець Н.А. Сім’я та соціум: проблеми взаємодії – Львів : Вид-во НУЛП. 2008.180с. 14. Семигіна, Т., Ярошенко, А. Гендерна компететність соціальних працівників : науковий дискурс . Збірник наукових праць – К.:??ГO?,2020. С. 32-33. https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v2.10 15. Социология семьи/Под ред.. А.И.Антонова – М.:Изд–во МГУ, 2007. 304с. 16. Уманець Н., Тюріна Т. Людина та сім'я: навч.посібник. – Львів: Вид-во НУЛП. 2013.200с. 17. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі: навчально-методичний посібник / Т. О. Піроженко і др. - К. : Слово, 2016.248 с. 18. Яцемирская Р. С. Социальная геронтология (лекции) : учеб. пособ. для вузов. – М. : Академический Проект, 2006. 320 с.• Бочаров В.В. Антропология возраста: Учебное пособие. – СПб, 2001. – 196 с. 19. Goroshko O., Zhigalina O. Political Blogging: At a Crossroads of Gender and Culture online?// Gendered Transformations: Theory and Practices on Gender and Media. Bristol- 2011- P.93-114 20. Kostiuchenko T., Martsenyuk T., Oksamytna S. Women Politicians and Parliamentary Elections in Ukraine and Georgia in 2012 // East / West: Journal of Ukrainian Studies. — 2015. — Vol. 2. — No 2. — P. 83–110. 21. Tannen, D. (2001). You just don’t understand: Women and men in conversation. New York, NY: Quill.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).