Територіальні та демографічні спільноти в сучасному суспільстві

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.017
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач Дудок Катерина Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дати студентам-соціологам у теоретико-прикладному аспекті уявлення про соціальні процеси, явища і відносини, що відбуваються в місті та селі; виявити основні особливості функціонального використання міського та сільського середовища, інфраструктури і управління, показати роль і місце соціології територіальних спільнот в загальному контексті соціальних наук і життя соціуму.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей: - Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: CК 1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології; CК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теоретична соціологія кореквізити: • Соціологічний аналіз громад • Соціологічні виміри організаційної поведінки • Уявні та реальні соціальні спільноти
Короткий зміст навчальної програми: Велика увага в курсі приділяється основним методам демографічного аналізу, питанням прогнозування чисельності і структури населення, а також процесів народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуваності. У курсі розглядаються також питання сучасної демографічної ситуації в Україні і світі в цілому, аналізуються актуальні проблеми демографічної політики. З врахуванням орієнтації на студентів-соціологів, у викладанні курсу зроблений акцент на соціологічні інтерпретації процесів відтворення населення, а також на взаємозв'язок демографії і соціології. Зокрема, велику увагу приділяється можливостям застосування методів демографічного аналізу в соціологічних дослідженнях. Отримані демографічні знання дадуть змогу фахівцям професійно орієнтуватися в таких питаннях, як закономірності розвитку населення і сім’ї як основного утворюючого елементу суспільства та об’єкта демографії, механізмів взаємозв’язку соціального, економічного та демографічного розвитку, взаємодії населення і навколишнього середовища тощо.
Опис: Теоретичні основи демографії. Джерела інформації про народонаселення і демографічні процеси. Чисельність та демографічна структура населення: їх динаміка. Кількісний аналіз і вимірювання демографічних процесів. Відтворення населення як єдність демографічних процесів. Природний та механічний (просторовий) рухи населення. Соціально-демографічне прогнозування. Демографічна політика в епоху депопуляції. Соціологія територіальних спільнот як галузь соціологічного знання: історичний екскурс в науку. Місто як соціально-просторовий феномен: урбанізація та міські агломерації. Формування міського та сільського соціуму: репродукція та міграції. Соціально-економічний підкомплекс міста: умови і рівень життя, благоустрій та промисловість. Міста як наукові та освітні центри: соціокультурний потенціал міського середовища. Соціальні відносини, соціальні конфлікти та політичні процеси в містах і селах. Управління розвитком міського і сільського соціуму та соціальне проектування в містах.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумкова контрольна робота ( залік): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь - 4 – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку - 4 - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Рецензування, опонування - 2 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Долбик-Воробей Т.А., Воробьева О.Д. Статистика населения и демография + eПриложение: тесты : уче,ник. Москва : КНОРУС, 2018. 314 с. 2. Муромцева Ю.І. Демографія: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2016. 300 с. 3. Прибиткова І.М. Основи демографії. К.: АртЕк, 2015. 254 с. 4. Соціальна географія: підручник /за ред. Л.Нємець та К. Мезенцева. Київ: Фенікс, 2019. 304с. 5. Стеценко С. Г. Демографічна статистика: підручник. – К.: Вища шк., 2005. 415 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).