Методологія та програмування соціологічних досліджень

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.016
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доцент Савка Віктор Євгенович, старший викладач Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Сформувати у студентів широкий спектр знань у сфері методології соціологічних досліджень, специфіки програмування досліджень залежно від обраної дослідницької стратегії.
Завдання: Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теоретична соціологія кореквізити: • Методологія та програмування соціологічних досліджень (КР) • Методи збору соціологічної інформації. Частина 1. • Методи збору соціологічної інформації. Частина 1. (КР)
Короткий зміст навчальної програми: Курс передбачає розширити системні уявлення студентів, збагатити соціологічний категоріальний апарат, озброїти новими методологічними та методичними підходами щодо аналізу соціальних процесів, що мають місце в сучасному українському суспільстві.
Опис: Модуль 1. Логіка навчально-наукового дослідження. Наукове пізнання як форма відображення реальності. Види навчально-наукових досліджень та їх особливості. Академічна чесність та плагіат. Сутність та організація наукового дослідження. Методологічна частина навчально-наукового дослідження. Основні соціологічні парадигми та їх особливості. Логіка викладу матеріалу в навчально-науковому дослідженні (на прикладі курсової роботи). Бібліографічний апарат та графічне оформлення роботи. Модуль 2. Методи соціологічних досліджень. Кількісна та якісна парадигми в соціології. Кількісні методи збору соціологічної інформації. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види. Організація збору даних. Науковий підсумковий звіт дослідження. Метод аналізу документів. Методи спостереження та експерименту в соціологічних дослідженнях. Метод опитування в соціологічних дослідженнях. Інтерв’ю як метод збору соціологічних даних. Поняття вимірювання. Загальні принципи вимірювання в соціології. Поняття вимірювання. Загальні принципи вимірювання в соціології. Програма соціологічного дослідження.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь (якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки), презентація (відповідність тематиці практичного заняття; естетичне оформлення презентації; чітка, лаконічна доповідь; здатність відповісти на уточнюючі запитання; посилання на джерела).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Богдан, О. (2015). Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера. 2. Горшков, М., Шерега, Ф. (2011) Прикладнаясоциология: методология и методыМ.: Институтсоциологии РАН. 3. Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях (2014) / Гілета О.П., Климанська Л.Д., Козак М.Я, Савчинський Р.О. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 167 с. 4. Левицький, Ч. (2015). Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (2), 5-20. 5. Паніотто, В. (2017). Методи опитування. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія. 6. Рабочая книга социолога (2009). Подобщ. ред. и с предисл. Г. В. Осипова. М.: Книжныйдом «ЛИБРОКОМ». 7. Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С. (2010). Організація та методика соціологічних досліджень: Навчальний посібник. Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол. 8. Denzin, N. K. (2017). Theresearchact: A theoreticalintroductiontosociologicalmethods. Transactionpublishers. 9. Gordon, L. (2019). Realresearch: Researchmethodssociologystudentscanuse. SAGE Publications.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методологія та програмування соціологічних досліджень (курсова робота)

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.018
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач Яцишин Уляна Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів навичок науково-пошукової роботи, вміння працювати з науковими джерелами, їх систематизувати та аналізувати.
Завдання: Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність планувати та управляти часом. Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теоретична соціологія кореквізити: • Методологія та програмування соціологічних досліджень • Методи збору соціологічної інформації. Частина 1. • Методи збору соціологічної інформації. Частина 1. (КР)
Короткий зміст навчальної програми: Курс розраховано на студентів, які ознайомлюються з основними поняттями загальної соціології і класифікацією дослідницьких стратегій на кількісні та якісні методи. Курсова робота носить індивідуальний характер. У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння: самостійно формулювати проблему дослідження та обґрунтовувати її актуальність на сучасному етапі розвитку соціології; визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження; добирати потрібну наукову літературу, здійснювати її систематизацію та опрацювання; логічно і аргументовано висловлювати власні думки, робити висновки, вносити пропозиції; правильно оформляти роботу; публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо). В процесі виконання завдань студент повинен написати та представити навчально-наукову роботу, яка допускається до захисту рішенням наукового керівника, з його рецензією.
Опис: Теоретичні аспекти виконання курсової роботи: основні теоретико-методологічні напрямки в сучасній соціології; поняття “ парадигма “ і його використання в соціології. Організаційні аспекти виконання курсової роботи: наукове керівництво, етапи роботи. Курсова робота як наукове дослідження: вимоги до роботи, обґрунтування змісту наукового дослідження, теоретико-методична та емпірична бази наукової роботи. Підготовка роботи до захисту: вимоги до оформлення, складових елементів роботи, загальні правила щодо цитувань та посилань на використані наукові джерела, підготовка студента до захисту та процедура захисту. В процесі виконання завдань модуля студент повинен написати та представити навчально-наукову роботу, яка допускається до захисту рішенням наукового керівника, з його рецензією.
Методи та критерії оцінювання: написання курсової роботи та її захист (100 %).
Критерії оцінювання результатів навчання: Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою. Попередня кількість балів (від 0 до 60) за виконану роботу обґрунтовується і виставляється керівником у рецензії і є підставою для допуску курсової роботи до захисту або повернення її на доопрацювання або не допуску до захисту. Робота допускається до захисту за наявності позитивної оцінки наукового керівника (35 і більше балів). Робота, оцінена в 34 і менше балів, повертається студентові для врахування зауважень керівника, виправлення помилок та належного оформлення.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів спеціальності 054 «Cоціологія» / Укл. Климанська Л.Д., Савка В.Є., Яцишин У.В. – Львів: КСР, 2021. - 33с. Богдан, О. (2015). Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених. К.: Дух і Літера. Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях (2014) / Гілета О.П., Климанська Л.Д., Козак М.Я, Савчинський Р.О. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 167 с. Левицький, Ч. (2015). Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях. Професійна освіта: методологія, теорія та технології, (2), 5-20. Паніотто, В. (2017). Методи опитування. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія. Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С. (2010). Організація та методика соціологічних досліджень: Навчальний посібник. Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол. Denzin, N. K. (2017). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. Transaction publishers. Gordon, L. (2019). Real research: Research methods sociology students can use. SAGE Publications.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).