Соціологія культури і релігії

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.025
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.пед.н., доцент Ставкова Софія Георгіївна, к. соц. н. доцент Савка Віктор Євгенович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: полягає у засвоєнні класичних та сучасних соціологічних трактувань культури і релігії як соціальних феноменів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК 1 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 6 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК 8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Спеціальні компетентності: СК 1 Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК 2 Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: РН 01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02.Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03 Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04.Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН05 Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. РН07.Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09.Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10.Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11.Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Зн1.Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2.Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Ум1.Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. К3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АВ1.Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ3.Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АВ4.Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. АВ5.Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Модерні соціологічні теорії • Гендерні, сімейні та вікові аспекти соціалізації кореквізити: • Соціологічні виміри організаційної поведінки • Соціологія повсякденності
Короткий зміст навчальної програми: Навчальний курс передбачає вивчення культури та релігії як динамічних соціальних феноменів, які визначають траєкторії динаміки суспільства.
Опис: Соціологічне бачення зв’язку культури та суспільства. Культура як соціальне явище. Основні підходи до визначення культури. Соціальні функції культури. Основні елементи культури. Структура культури. Мова як елемент культури. Цінності. Норми. Традиції, звичаї, ритуали. Культурна обумовленість соціальних взаємодій. Поняття стереотипу. Соціальні та фізичні дистанції в спілкуванні. Мова жестів. Культурна обумовленість емоцій, словник емоцій, існуючий в культурі. Гендер як один з основних чинників соціокультурних взаємодій. Види, форми та типи культури. Основні форми культури: елітарна, народна, масова. Етноцентризм та культурний релятивізм. Культурний шок. Культурний шок: суть та фази. Культура та цивілізація. Історична динаміка культури: особливості культури традиційних і сучасних суспільств. Культура та пост сучасність. Культурні аспекти глобалізації. Культурна глобалізація і культурна локалізація. Альтернативна глобалізація. Соціологія релігії як наука та навчальна дисципліна. Методи соціологічних досліджень та їх застосування для вивчення феномену релігії і релігійних процесів. Проблема об’єктивності та заангажованості у висвітленні релігії та релігійних процесів. Дослідження М.Вебером світових релігій, їх ціннісних систем та особливостей впливу на цивілізаційні процеси. Релігія як соціальний феномен. Соціальні передумови виникнення та соціальні функції релігії. Релігійний світогляд та релігійний етос. Структурний підхід до аналізу релігії. Релігія як соціальна інституція. Релігійні структури з точки зору теорії соціальних організацій: особливості їх функціонування та впливу на особистість. Релігія як агент соціалізації. Релігійні процеси як складова частина суспільної динаміки, їх особливість. Секуляризаційні процеси та їх чинники, соціальні ефекти секуляризації. Релігія та соціальні зміни. Релігія та церква як чинники інтеграції та стабілізації, дестабілізації та реінтеграції суспільства.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології / Л. Малес. – К. : КІС, 2011. – 325 с. 2.Соціологія культури : навч.-метод. посіб. / Ю. Г. Сорока. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 135 с. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер. – Київ: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с. 3.Юрій М. Соціологія культури : навч. Посібник. Київ : Кондор, 2006. 302 с. 4.Binder Amy, Mary Blair-Loy, John H. Evans, Kwai Ng, and Michael Schudson, eds. Cultural sociology and its diversity. Academy of Political and Social Science. 619. Thousand Oaks, CA: SAGE. 2008. 5.Hall J. R. C., Hall J. R., Battani M., &Neitz M. J. Sociology of culture. Psychology Press. 2003. 6..Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму/ М.Вебер.-К., 1999.-269 с. 7.Докаш В. Соціологія релігії : навч. посібник / В.І.Докаш.-Чернівці, 2010. – 254 с. 8.Пірен М. Соціологія релігії: Підручник / М.Пірен - К., 2008. - 344 с. 9.Хоронжий А. Соціологія релігії / А.Хоронжий. - Львів, 1995. 10.Handbook of the Sociology of Religion / Ed. by M. Dillon. –N.Y.: Cambridge University Press, 2003.-481 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).