Соціологія повсякденності

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.пол.н., доцент Школяр Мар’яна Володимирівна.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння студентами знань про теоретичні засади та прикладні аспекти дослідження феномену повсякденності в соціологічному дискурсі.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Фахові компетентності: СК1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Особистість та самоідентифікація кореквізити: • Соціологія культури та релігії • Візуальна соціологія
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним володіти знаннями про основні теоретичні підходи до вивчення повсякденності, сформовані в межах соціологічної науки; вміти застосовувати теоретичну базу соціології повсякденності на практиці у дослідженні різних феноменів повсякденного життя.
Опис: Вступ до соціології повсякденності: зміст і місце в структурі соціологічного знання. Міждисциплінарний характер повсякденності. Загальні риси повсякденності і її персоніфікації. Соціокультурний контекст структур повсякденності. Концептуалізація повсякденності в сучасній соціології. Теорія соціального обміну. Драматургійна теорія повсякденності. Етнометодологія. Фрейм-аналіз як теоретична перспектива і метод соціології. Просторово-часовий аналіз повсякденності. Рутина і побутові практики. Соціологія речей та переосмислення матеріального. Технології в щоденному житті. Нова повсякденність в добу глобалізації. Методи соціологічного дослідження повсякденності.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (60%) • підсумкова контрольна робота ( залік): письмова форма (40%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь - 4 – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення - 1 - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку - 4 - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Науково-дослідне завдання: дослідити та презентувати одну із запропонованих тем/підтем з позиції соціолога повсякденності за схемою: факт – контекст - особисте ставлення - 20 – структура завдання (вступ, 3 пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини - 5 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу, викладу матеріалу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Александер Дж. Смыслы социальной жизни. Культурсоциология / пер. с англ. Г. Ольховикова; под ред. Д. Куракина. Москва: Праксис, 2013. 605 с. 2. Вахштайн В. Социология повседневности и теория фреймов. Санкт-Петербург: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. 334 с 3. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 336с. 4. Ґіденс Е. Соціологія. - К., Основи. - 1999р. 725с. 5. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва: Директмедиа Паблишинг, 2007. 546 c. 6. Соціологія: Навч. посіб. для ВНЗ. 4-те вид., перероб. і доп. / За ред. С.О. Макеєва. К., 2008. 566 с. 7. Скляренко К. О. Повсякденність як концептуальний модус соціологічної рефлексії. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки: наук. журнал. Одеса: Астропринт, 2013. Т. 18. Вип. 3 (19). С. 114–122. 8. Соболевська М. Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічній теорії. Київ: Логос, 2014. 248 с. 9. Станкевич Л. П. Феномен повседневности: сущность, содержание и целостность. Философия и общество. 2009. № 2. С. 72–81. 10. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии. Социологические исследования. 2009. № 8. С. 3–12. 11. Шюц А. Структура повседневного мышления. Социологические исследования. 1988. № 2. С. 129–137. 12. Элиас Н. Понятие повседневного. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Санкт-Петербург, 2001. 336 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).