Комп'ютерний аналіз соціологічних даних

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.023
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., ст. викл. Герус Ольга Ігорівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у ознайомленні студентів з пакетами обробки соціологічних даних, зокрема вивчення пакету SPSS (PSPP), а також ознайомлення з можливостями використання сучасного програмного забезпечення в соціологічному дослідженні.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК 14. Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. Фахові компетентності: СК1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів. СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.
Результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН05. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Зн3. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. К3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АВ5. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни • Вступ до теорії ймовірності та соціальна статистика • Методи збору соціологічної інформації, ч.1 • Методи збору соціологічної інформації, ч.1 (КР) • Методи збору соціологічної інформації, ч.2 • Методи збору соціологічної інформації, ч.2 (КР) Супутні і наступні навчальні дисципліни • Логіка наукового дослідження • Новітні інформаційні технології в соціології • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Комп’ютерний аналіз соціологічних даних» передбачає ознайомлення студентів з пакетами обробки соціологічних даних, зокрема, докладне вивчення пакету SPSS (PSPP), а також ознайомлення з можливостями використання сучасного програмного забезпечення в соціологічному дослідженні. Основними завданнями вивчення дисципліни є придбання студентами практичних навичок обробки та аналізу соціологічної інформації.
Опис: Теоретико-методологічні засади аналізу кількісної соціологічної інформації. Базові описові статистики. Частотний аналіз. Кростабуляції. ППП «SPSS». Інтерпретація кількісних соціологічних показників. Візуалізація даних. Способи презентації даних кількісного соціологічного дослідження.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, індивідуальна розрахункова робота (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставлення балів та оцінок: Практичне завдання 1. «Створення паспорту масиву анкет, набивка та створення бази даних у пакеті SPSS (PSPP) » – 5 балів. (володіння пакетом SPSS (PSPP); вміння обрати адекватну шкалу для представлення даних; вміння кодувати питання з множинними відповідями (номінальні ознаки, ознаки з необмеженими альтернативами); вміння візуалізувати та презентувати отримані результати; вміння створювати базу даних у пакеті SPSS (PSPP). Практичне завдання 2. «Фільтрування та сортування даних» – 5 балів. (вміння обрати адекватний метод обробки даних; володіння пакетом SPSS (PSPP); вміння розрахувати всі показники, необхідні для вирішення поставленої задачі; вміння візуалізувати та презентувати отримані результати; вміння проінтерпретувати результати). Практичне завдання 3. «Створення нових змінних в SPSS (PSPP)» – 5 балів. (вміння обрати адекватний метод обробки даних; володіння пакетом SPSS (PSPP); вміння розрахувати всі показники, що потрібні для вирішення поставленої задачі; вміння грамотно візуалізувати та презентувати отримані результати; вміння проінтерпретувати результати). Практичне завдання 4. «Розрахунок та аналіз одновимірних розподілів в SPSS (PSPP)» – 5 балів. (вміння обрати адекватний метод обробки даних; володіння пакетом SPSS (PSPP); вміння розрахувати всі показники, що потрібні для вирішення поставленої задачі; вміння грамотно візуалізувати та презентувати отримані результати; вміння проінтерпретувати результати). Практичне завдання 5. «Первинний статистичний аналіз даних» – 5 балів. (вміння обрати адекватний метод обробки даних; володіння пакетом SPSS (PSPP); вміння розрахувати всі показники, що потрібні для вирішення поставленої задачі; вміння грамотно візуалізувати та презентувати отримані результати; вміння проінтерпретувати результати). Практичне завдання 6. «Розрахунок та аналіз двовимірних розподілів в SPSS (PSPP)» – 5 балів. (вміння обрати адекватний метод обробки даних; володіння пакетом SPSS (PSPP); вміння розрахувати всі показники, що потрібні для вирішення поставленої задачі; вміння грамотно візуалізувати та презентувати отримані результати; вміння проінтерпретувати результати).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Паніотто, В. І., Максименко, В. С. & Харченко, Н. М. (2004). Статистичний аналіз соціологічних даних. К.: Вид. дім «КМ Академія»; 2. Горбачик, А. П. & Сальнікова, С. А. (2008) Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS: Навч. посіб. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Украі?нки.; 3. Niedbalski, Ja. & Slezak, I. (2016). Computer Analysis of Qualitative Data in Literature and Research Performed by Polish Sociologists. Forum Qualitative Sozialforschung. Forum: Qualitative Social Research, 17(3), Art. 4, DOI: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs160344.; 4. Keuschnigg, M., Lovsjo, N. & Hedstrom, P. (2017). Analytical Sociology and Computational Social Science. Journal of Computational Science. DOI: 10.1007/s42001-017-0006-5. 5. Cruz, M. S.-G., Cilleros, M., Victoria, M. & Sanchez, G. (2019). Evaluation of Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) Applied to Research. DOI: 10.1007/978-3-030-20798-4_41. 6. Edelmann, A., Wolff, T., Montagne, D. & Bail, C. A. (2020) Computational Social Science and Sociology. Annual Review of Sociology, 46(1). DOI: 10.1146/annurev-soc-121919-054621
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).