Методи збору соціологічної інформації, частина 1

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.028
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., ст. викл. Герус Ольга Ігорівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами найважливіших положень та теоретичних схем курсу методи збору соціологічної інформації, ознайомлення студентів з теоретико-методологічними аспектами проведення соціологічних досліджень за допомогою кількісних методів, та технікою їх застосування.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 3. Здатність до аналізу та синтезу; ЗК 4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; ЗК 9. Здатність використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК13. Здатність планувати та управляти часом. Фахові компетентності: СК 4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів. СК 5. Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження. СК 6. Здатність аналізувати та систематизувати отримані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК 8. Здатність слідкувати за своєю діяльністю нормою професійної етики соціолога.
Результати навчання: РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АВ4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни • Інформатика та сучасні інформаційні технології • Вступ до теорії ймовірності та соціальна статистика •Математико-статистичні методи в соціології • Сучасні соціологічні теорії • Методологія і програмування соціологічних досліджень Супутні і наступні навчальні дисципліни • Методи збору соціологічної інформації, частина 2 • Методи збору соціологічної інформації, частина 2 (КР) • Логіка наукового дослідження, Ч.2 • Комп’ютерний аналіз соціологічних даних • Виробнича практика • Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи • Виконання БКР • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності • Соціологія реклами
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення курсу «Методи збору соціологічної інформації, частина 1» передбачає роботу студента на лекційних, практичних заняттях, вивчення рекомендованої літератури, виконання індивідуальних практичних завдань. При вивченні теоретичних положень повинні домінувати інтерактивні форми викладання. В результаті студенти мають засвоїти основи планування та проведення кількісних соціологічних досліджень основними методами збору соціологічної інформації. При викладанні курсу враховуються його взаємозв’язки з іншими навчальними предметами, зокрема соціологією, вступом до спеціальності, спеціальними та галузевими соціологіями, методологією соціологічних досліджень, теорією ймовірностей та соціальною статистикою. Навчання на курсі вимагає написання студентами індивідуальних практичних завдань, що полягають у розробці методики збору даних різними методами, конструювання інструментарію, та практичного збору інформації методом особистого інтерв’ю.
Опис: Теоретико-методологічні засади збору кількісної соціологічної інформації. Процедури концептуалізації та операціоналізації. Вимірювання в соціології. Метод опитування: загальні методичні особливості. Метод анкетування. Метод інтерв’ю. Метод контент-аналізу документів. Метод спостереження. Метод експерименту.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%): виконання практичних завдань (25%), семестрова контрольна робота (15%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставлення балів та оцінок: доповідь, презентація – 5 балів. (правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки). рецензування, опонування – 2 бали. (правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; вміння опонувати та рецензувати; вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії.) доповнення – 1 бал. (науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей). виконання домашніх завдань чи аналіз випадку – 5 балів. (послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі) Критерії оцінювання індивідуальних завдань Індивідуальне домашнє завдання – 5 балів. (структура роботи відповідає вимогам; якість джерел інформації та змісту роботи; рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал). Індивідуальне контрольне завдання (програма дослідження) – 20 балів. (структура роботи відповідає вимогам (методологічний, методичний розділи, висновки); якість джерел інформації та змісту роботи; рівень самостійності та вміння захищати прийняті рішення; рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гілета, О.П., Климанська, Л.Д., Козак, М.Я. & Савчинський, Р.О. (2014). Кількісні та якісні методи збору інформації у соціальних дослідженнях. Львів: Видавництво Львівської політехніки.; 2. Паніна, Н. В. (2007) Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. Київ.; 3. Сурмин, Ю. П. & Туленков, Н. В. (2000) Методология и методы социологических исследовании?: учеб. пособие. К.: МАУП.; 4. Sandro, S. (2018). Ideal type in sociological research. Sociology International Journal. 2. DOI: 10.15406/sij.2018.02.00075. 5. Rosalind, G. (2018). Doing Sociological Research. DOI: 10.4324/9781315402826-3. 6. George, R. & Wendy, M. (2019). The Wiley Blackwell Companion to Sociology. DOI: 10.1002/9781119429333. 7. Kim, Y. (2019). Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science. Journal of Asian Sociology. Published by: Institute for Social Development and Policy Research (ISDPR), 48(3), pp.343-358.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методи збору соціологічної інформації, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.030
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асист. Яцишин Ігор Ігорович; викладачі кафедри соціології та соціальної роботи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни. «Методи збору соціологічної інформації. Частина 1 / Частина 2. Курсова робота» розраховано на студентів, які вже ознайомились з основними поняттями загальної соціології і класифікацією дослідницьких стратегій на кількісні та якісні методи. Курсова робота виконується студентами денної та заочної форм навчання у відповідності до навчальних планів за напрямами підготовки та носить індивідуальний характер.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 3. Здатність до аналізу та синтезу; ЗК 4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; ЗК 9. Здатність використання інформаційних та комунікаційних технологій. ЗК13. Здатність планувати та управляти часом. Фахові компетентності: СК 1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій. СК 4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів. СК 5. Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження. СК 6. Здатність аналізувати та систематизувати отримані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК 8. Здатність слідкувати за своєю діяльністю нормою професійної етики соціолога.
Результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН05. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. К3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АВ4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Частина 1 • Вступ до теорії ймовірності та соціальна статистика • Методологія і програмування соціологічних досліджень • Методологія і програмування соціологічних досліджень (КР) • Виробнича практика Частина 2 • Методи збору соціологічної інформації, частина 1 • Методи збору соціологічної інформації, частина 1 (КР) • Виробнича практика кореквізити:кореквізити: Частина 1 • Методи збору соціологічної інформації, частина 2 • Методи збору соціологічної інформації, частина 2 (КР) • Комп’ютерний аналіз соціологічних даних Частина 2 • Кількісний і якісний аналіз документів в соціології
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Методи збору соціологічної інформації, частина 1/ частина 2» передбачає написання студентами курсових робіт із використанням кількісних та якісних методів дослідження. Виконання та захист курсовоії роботи є обов’язковим компонентом навчального процесу в сучасній вищій школі. Основним завданням курсовоії роботи є не лише систематизувати отримані при вивченні певних навчальних курсів теоретичні знання, але і навчити студентів основам самостійного наукового пошуку.
Опис: Теоретичні аспекти виконання курсової роботи: основні теоретико-методологічні напрямки в сучасній соціології; поняття “ парадигма “ і його використання в соціології. Організаційні аспекти виконання курсової роботи: наукове керівництво, етапи роботи. Курсова робота як наукове дослідження: вимоги до роботи, обґрунтування змісту наукового дослідження, теоретико-методична та емпірична бази наукової роботи. Підготовка роботи до захисту: вимоги до оформлення, складових елементів роботи, загальні правила щодо цитувань та посилань на використані наукові джерела, підготовка студента до захисту та процедура захисту. В процесі виконання завдань модуля студент повинен написати та представити навчально-наукову роботу, яка допускається до захисту рішенням наукового керівника, з його рецензією.
Методи та критерії оцінювання: • написання та захист курсової роботи (100%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання курсової роботи у форматі публічного захисту на основі балів, виставлених науковим керівником, та результатів захисту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: ? Методичні рекомендаціі? до написання курсових робіт для студентів спеціальності 054 «Cоціологія» / Укл. Климанська Л.Д., Савка В.Є., Яцишин У.В. – Львів: КСР, 2021. – 33с. ? Вербець В.В. Методологія та методика соціологічних досліджень: Навчально-методичний посібник. – Друге вид. доп. і перероб. – Рівне: РДГУ: Інститут соціальних досліджень, 2006. – 167c. ? Шевчук С.П., Матвієнко Л.П., Шевчук О.С. Організація та методика соціологічних досліджень: Навчальний посібник. — Миколаїв: ММІРЛ «Україна», Атол, 2010. — 228 с. ? Rosalind, G. (2018). Doing Sociological Research. DOI: 10.4324/9781315402826-3. ? George, R. & Wendy, M. (2019). The Wiley Blackwell Companion to Sociology. DOI: 10.1002/9781119429333. ? Kim, Y. (2019). Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science. Journal of Asian Sociology. Published by: Institute for Social Development and Policy Research (ISDPR), 48(3), pp.343-358.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).