Зв'язки з громадськістю (PR)

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.01.E.049
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асистент Мишок Романа Романівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: озброєння майбутніх фахівців знаннями, вміннями і навичками, необхідними для ведення професійної та популяризаторської роботи з цієї дисципліни; сприяння розширенню наукового кругозору за допомогою звернення до міждисциплінарних наукових знань, залучених даних близькоспоріднених наук (лінгвістики, філософії, семіотики, міжкультурної комунікації, лінгвокультурології, літературознавства) вироблення в них аналітичних підходів у розгляді питань, що носять проблемний характер; формування у студентів самостійного, творчого осмислення фактів основних проблем теорії зв’язків з громадськістю з урахуванням тенденцій в розвитку цієї науки; ознайомлення студентів з методикою наукових досліджень у сфері зв’язків з громадськістю.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 3. Здатність працювати в команді. ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК 10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 15. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Фахові компетентності: СК 6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК 7. . Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців. СК 8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога. ФКС 1.1. Здатність до створення текстів зв’язків з громадськістю;
Результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН05. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. РН06. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. РН12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АВ4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Теорія комунікації і сучасний медіадискурс, Українська мова (за професійним спрямуванням) Кореквізити: Новітні інформаційні технології в соціології, Комунікативні кампанії, Репутаційний менеджмент у зв’язках з громадськістю
Короткий зміст навчальної програми: Програма розрахована на 30 лекційних та 30 семінарських годин. Семінарські заняття мають закріпити теоретичні знання студентів, привчити їх самостійно аналізувати і порівнювати досвід функціонування існуючих моделей PR-технологій, оскільки усвідомлення та кваліфіковане застосування цих знань є гарантом фахової діяльності. Курс «Зв’язки з громадськістю» вписується в структуру навчальних дисциплін майбутніх соціологів, фахівців-економістів, доповнює та розвиває їх.
Опис: Зв’язки з громадськістю ( PR) як галузь наукового знання і сфера професійної діяльності. Формула PR. Витоки та історія розвитку PR. Громадськість в системі PR як об’єкт та суб’єкт комунікації. Громадська думка: дослідження та формування. Комунікація як процес передачі інформації. Види комунікативного впливу в системі PR — діяльності. Комунікативні проблеми та PR — діяльність в організації.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Рецензування, опонування - 2 б. – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації:навчальний посібник/ Л.Д.Климанська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 164 с. 2. Денисюк С. Г. Комунікологія : навчальний посібник / С. Г. Денисюк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 102 с. 3. Історія зв’язків із громадськістю : конспект лекцій / укладач Н. С. Подоляка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 158 с. 4. Королько В. Г. Некрасова О.В. Зв'язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика. — К.,2009. 5. Смірнова К. В. PR менеджмент : конспект лекцій. - Одеса : ОДЕКУ, 2021. - 191 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).