Соціологічні виміри організаційної поведінки

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.031
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.пол.н., доцент Школяр Мар’яна Володимирівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння студентами знань про теоретичні засади та прикладні аспекти соціології організацій як спеціальної соціологічної теорії; набуття здобувачами освіти не лише цілісної системи знань з зазначеної соціологічної теорії, а й навичок практичної, дослідницької й аналітичної діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Фахові компетентності: СК 1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Територіальні та демографічні спільноти в сучасному суспільстві кореквізити: • Соціологія економіки та управління
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним розуміти специфіку організації як суб’єкта соціального життя; досліджувати організаційну структуру, культуру, процеси та явища, які відбуваються в організаціях; проводити прикладні дослідження організаційної поведінки в соціологічному вимірі.
Опис: Соціологія організацій як спеціальна соціологічна теорія. Сутність сучасної організації. Організація як відкрита система. Типи організацій. Структура організацій. Організаційна поведінка: визначення поняття. Моделі організаційної поведінки. Людина в організаційному просторі. Особистість крізь призму індивідуальних факторів, що впливають на організаційну поведінку. Організаційна культура. Група як основа організації. Лідерство та групові явища. Роль команд у функціонуванні організацій. Організаційні процеси. Комунікація в організаціях. Організаційні конфлікти. Поведінка у конфлікті. Система управління конфліктами в організації. Профілактика та розв’язання конфліктів. Організаційний розвиток. Опір змінам в організації. Організація: соціологічний погляд ззовні. Імідж організації.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (60%) • підсумкова контрольна робота ( залік): письмова форма (40%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь - 4 – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення - 1 - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку - 4 - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Аналіз організації - 20 1)"Діагностика організаційної культури за Камероном-Куінном" або 2) "Оцінка структури організаційного розвитку (СОР) за М. Рензі" – структура ( до 10 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу, викладу матеріалу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Климанська, М.В. Школяр, С.К. Андрейчук Соціальний потенціал організацій: конспект лекцій та завдання і вправи для практичних занять для студентів спеціальності 054 «Соціологія». Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2017. 168с. 2. Мальська М.П., Білоус С.В. Менеджмент організацій: теорія та практика. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної та практичної літератури, 2019. 190 с. 3. Матушкін М. В. Організаційна поведінка. Навчальний посібник. Старобільськ, 2016. 200 с. 4. Молчанова А. О., Воляник І. В., Кондратьєва В. П. Організаційна поведінка: Навч. посібн. / за наук. ред. А. О. Молчанової. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», 2015. 176 с. 5. Організаційна поведінка. Аспекти ефективного підприємництва / П. Д. Дудкін, О. Б. Мосій, О. М. Владимир та ін. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2 015. 252 с. 6. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія: Підручник. Львів. 2017. 320с. 7. Туленков М.В. Теорія організаційної взаємодії: підручник. К.: ІПК ДСЗУ, 2011. 456с. 8. Угрюмова, Н.В. Теория организации и организационное поведение: учебник для вузов. стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер. 2018. 320 c. 9. Byrne Z. Organizational Psychology and Behavior. An Integrated Approach to Understanding the Workplace. Kendall Hunt Publishing; 2 edition, 2019. 584p. 10. Landy Frank J. & Conte Jeffrey M. Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, 5th Edition, 2018, 704p. 11. Lawrence T. B., Phillips N. Constructing Organizational Life. How Social-Symbolic Work Shapes Selves, Organizations, and Institutions. Oxford University Press, 2019. 400 p. 12. Levy P. Industrial/Organizational Psychology. Understanding the Workplace. Worth Publishers. Sixth Edition, 2019. 640 p. 13. Organizational Sociology. Edited ByW. Richard Scott. London: Routledge. 2016. 696 p 14. The Oxford Handbook of Sociology, Social Theory, and Organization Studies. Contemporary Currents. Edited by Paul S. Adler, Paul du Gay, Glenn Morgan, and Michael Reed. 2014.752 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).