Соціологія економіки та управління

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.032
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: доц. Андрейчук Станіслав Казимирович, асист. Яцишин Ігор Ігорович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння основнихзакономірностей економічних та трудових відносин, управлінських процесів в організації та суспільстві.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: - загальні компетентності: ЗК 1. Базові знання гуманітарних наук та права, фундаментальних, соціальних та поведінкових наук в обсязі, необхідному для освоєння фахових і професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; фахові (спеціальні) комптентності: СК 1.Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології; СК 2.Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Соціологічні виміри організаційної поведінки кореквізити: • Соціальна структура та стратифікація
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Соціологія економіки та управління» вивчає відносини управління та праці в суспільстві. Ці відносини виникають у результаті взаємодії таких соціальних суб’єктів як керівник і виконавець, володар і підданий, а також особливості використання соціологічних методів дослідження у вивченні трудової та управлінської діяльності.
Опис: Соціологія управління як окреме наукове знання. Еволюція соціологічної теорії управління. Система управління як сукупність соціальних відносин. Місце і роль комунікації в системі управління. Організаційна культура. Соціальна інженерія в управлінській сфері. Ділові ігри в управлінській сфері: соціальний аспект. Влада та управління. Концепція соціальної адекватності менеджменту. Соціологія економіки як наука: предмет вивчення та історія ідей. Соціальна сфера економічної життєдіяльності суспільства. Економічна поведінка та економічна свідомість. Соціальні аспекти використання трудових ресурсів. Праця як соціально-економічний процес. Соціологія господарських організацій та підприємництва. Соціально-економічна стратифікація і розвиток економіки. Якість життя і соціально-економічний прогрес.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування - 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування - 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. реферат та ессе - 10 – структура реферату (вступ, мінімум два пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини мінімум 10 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Плахова О. М. Соціологія управління : навчально-методичний посібник для студентів соціологічного факультету. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 128 с. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Плахова.pdf 2. Слющинський Б. В. Соціологія управління : навчально-методичний посібник. Маріуполь : Видавничий центр МДУ, 2018. 144 с. 3. Бурега В.В., Мазурик О.В., Селютіна Н.Ф. Соціологія управління : Навчальний посібник. Донецьк: ДонДУУ, 2009. 137 с. 4. Култаєва М. Д., Навроцький О. І., Шеремет І. І. Європейська теоретична соціологія XX-XXI століття : навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 372 с. URL: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2014-01-30/Sheremet.pdf 5. Перегуда Є.В. Соціологія: навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2012. 140 с. URL: http://www.knuba.edu.ua/doc/politic/pos_soc.pdf 6. Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16 грудня 2019 р. / Нац. техн.. ун-т «Харків. політехн. ін.-т»., 2019. – 208 с. 7. Економічна соціологія : хрестоматія / уклад. В. Г. Городяненко, В. В. Ніколенко. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2014. – 328 с. 8. Івасюк Ю. Б. Економічна соціологія: Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Новий Світ-2000, 2020. – 116 с. 9. Лукашевич М.П. Соціологія економіки: підручник / М.П. Лукашевич. – К.: Каравела, 2016. – 280 с. 10. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / А.А. Свинчук, А.О. Корнецький, М.А. Гончарова, В.Я. Назарук, Н.Є. Гусак, А.А. Ткманова. – К: ТОВ «Підприємство «Ві Ен Ей», 2017 – 188 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).