Державне управління, громадська думка і процеси самоврядування в Україні

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.02.E.057
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к. н. держ. упр., доц. Андрейчук Станіслав Казимирович, к. пол. н., доц. Макух Оксана Євгенівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Отримання студентами знань щодо особливостей та принципів державного управління й місцевого самоврядування в Україні, специфіки організації зв’язків з громадськістю у сфері державного й місцевого управління; отримання знань про цілі, функціональну структуру, законність та ефективність державного управління; про принципи місцевого самоврядування, зміст Хартії та реформування системи місцевого самоврядування в Україні; про PR-менеджмент в системі державного управління, корпоративний та особистий імідж у публічній сфері, форми та моделі іміджмейкінгу, планування PR-кампанії та антикризовий PR в системі державного управління; набутті практичних навичок та умінь, необхідних для здійснення виконання професійних обов’язків у сфері державного управління та PR; ознайомленні з можливостями реалізації набутих знань та навичок в особистій професійній практиці.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 14. Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. СК 3. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому. СК 8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога. ФКС 2.1. Базові знання функціональних особливостей громадської думки в сфері державного управління та самоврядування.
Результати навчання: Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теорія комунікації та сучасний медіадискурс кореквізити: • Соціальний маркетинг • Регулювання соціальної проблеми залежностей в громаді • Теорія і практика соціальної інклюзії • Проблема злочинності та її регулювання в громаді • Репутаційний менеджмент у зв’язках з громадськістю
Короткий зміст навчальної програми: Суть вивчення дисципліни «Державне управління, громадська думка і процеси самоврядування в Україні» полягає в отриманні студентами знань щодо особливостей та принципів державного управління й місцевого самоврядування в Україні, специфіки організації зв’язків з громадськістю у сфері державного й місцевого управління. Також в отриманні знань та практичних навичок щодо цілей, функціональної структури, законності та ефективності державного управління; щодо принципів місцевого самоврядування, змісту Хартії та реформування системи місцевого самоврядування в Україні; щодо змісту та цілей PR-менеджменту в системі державного управління, формування корпоративного та особистого іміджу у публічній сфері, форм та моделей іміджмейкінгу, планування PR-кампанії та здійснення антикризового PR в системі державного управління.
Опис: Державне управління – системне суспільне явище. Державна влада та державне управління. Цілі та функціональна структура державного управління. Організаційна структура державного управління. Сутність і зміст управлінської діяльності. Підготовка та ухвалення рішень у державному управлінні. Законність та відповідальність у державному управлінні. Контроль у державному управлінні. Ефективність державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування. Європейська хартія та принципи місцевого самоврядування. Реформування системи місцевого самоврядування в Україні. PR-менеджмент в системі державного управління. Організація зв’язків з громадськістю в державному управлінні. Корпоративний та особистий імідж у публічній сфері. Форми та моделі іміджмейкінгу. Методи та інструменти управління корпоративним та особистісним іміджем в системі державного управління. Технологічний інструментарій формування іміджу. Планування PR-кампанії. Антикризовий PR в системі державного управління.
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях: усне опитування, використання інтерактивних форм навчання, індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: доповідь - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. рецензування, опонування - 3 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння опонувати та рецензувати; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. доповнення - 1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи - 5 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. експрес –опитування - 0,5 – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації. реферат та ессе - 10 – структура реферату (вступ, мінімум два пункти плану, список використаної літератури та джерел, висновки, обсяг змістовної частини мінімум 10 сторінок); - якість джерел інформації та змісту роботи; - рівень самостійності та глибина осмисленості вступу та висновків; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати матеріал.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Безклубенко С. Мистецтво організації громадської думки: [монографія] К. : Вид. центр КНУКіМ, 2016. 398 с. 2. Грицяк Н. В. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства : навч. Посібник. К. : К.І.С., 2015. 108 с. 3. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. 2013. Т. 2. 324 с. 4. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матер. IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 232 с. 5. Драгомирецька Н. М., Піроженко Н.В., Матвєєнко І.В. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку : навч. Посібник. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. 290 с. 6. Лашкіна М. Г. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління. Публічне управління: теорія та практика. 2013. Вип. 1. С. 10-18 7. Мельник А. Ф., Оболенський О.Ю. Державне управління : підручник. К. : Знання, 2009. 582 с. 8. Шевченко, О. Особливості застосування PR в публічному управлінні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 3. С. 47-55 9. Драгомирецька, Н. М. Проектування взаємовідносин суб’єктів державного управління з громадськістю. Освіта регіону : політологія, психологія, комунікація. К : Видавничо-друкарський комплекс Університету «Україна», 2010. № 4. С. 159-164.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).