Теорія і практика соціальної інклюзії

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.02.E.058
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач, к.пед.н., Климус Тереза Миколаївна.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад соціальної інклюзії у діяльності соціального працівника.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Зазальні: ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК 10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя Фахові: СК 3. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому. СК 8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога. Фахові компетентності спеціальності: ФКС 2.2. Знання концептуальних підходів до визначення і практичного використання соціального включення.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Соціальне проектування і оцінювання кореквізити: • Державне управління, громадська думка і процеси самоврядування в Україні • Соціальна структура та стратифікація • Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
Короткий зміст навчальної програми: Соціальна справедливість, що передбачає урівноваженість прав і обов'язків громадян, а також інтересів суспільства, колективу і окремої особи передбачає надання соціальних, освітніх, медичних послуг й базується на принципі право на повноцінне і гідне життя в умовах, що забезпечують максимальну самостійність і соціальну інтеграцію набула назву соціальної інклюзії. Впровадження соціальної інклюзії в нашій країні зумовили потребу у підготовці фахівців з соціальної роботи та необхідність ввести в систему підготовки фахівців з соціальної роботи дисципліну Концепції соціальної ексклюзії. Ексклюзія як соціальна проблема. Соціальна інклюзія: концептуальні підходи до визначення та цінності. Європейська модель соціальної мобільності: від ексклюзії до інклюзії. Сучасна соціальна політика і принцип інклюзії. Суб’єкти політики інклюзії: державні соціальні служби. Суб’єкти політики інклюзії: громадські організації. Законодавчі аспекти здійснення соціальної роботи в Україні для впровадження та відстоювання прав осіб, що виявилися вилученими із суспільного життя. Практика соціальної інклюзії щодо людей похилого віку. Інклюзивна освіта: міжнародний та вітчизняний досвід. Інклюзія і працевлаштування. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях як метод соціальної інклюзії. Соціальна реінтеграція осіб, які повертаються з місць позбавлення волі. Соціальна інклюзія ВІЛ-інфікованих в суспільство. Соціальна підтримка безпритульних. Планування ведення випадку. Соціальна сітка в роботі з сім'єю (особою).
Опис: Концепції соціальної ексклюзії. Ексклюзія як соціальна проблема. Соціальна інклюзія: концептуальні підходи до визначення та цінності. Європейська модель соціальної мобільності: від ексклюзії до інклюзії. Сучасна соціальна політика і принцип інклюзії. Суб’єкти політики інклюзії: державні соціальні служби. Суб’єкти політики інклюзії: громадські організації. Законодавчі аспекти здійснення соціальної роботи в Україні для впровадження та відстоювання прав осіб, що виявилися вилученими із суспільного життя. Практика соціальної інклюзії щодо людей похилого віку. Інклюзивна освіта: міжнародний та вітчизняний досвід. Інклюзія і працевлаштування. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях як метод соціальної інклюзії. Соціальна реінтеграція осіб, які повертаються з місць позбавлення волі. Соціальна інклюзія ВІЛ-інфікованих в суспільство. Соціальна підтримка безпритульних. Планування ведення випадку. Соціальна сітка в роботі з сім'єю (особою).
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) • підсумкова контрольна робота (іспит): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: • 5 б. – змістовна презентація належно оформлених письмових робіт, активна участь студента у семінарському заняття, вільне орієнтування у всіх, без винятку, питаннях заняття, озвучена доповідь на декілька з питань заняття, що окрім реферування літератури включає й самостійні змістовні судження; • 4 б. – наявність належно оформлених письмових робіт, активна участь студента у семінарському заняття, озвучена доповідь на декілька з питань заняття, що окрім реферування літератури включає й самостійні змістовні судження; • 3 б. – активна участь студента у семінарському заняття, озвучена доповідь на одне з питань заняття, що окрім реферування літератури включає й самостійні змістовні судження; • 2 б. – озвучена доповідь, змістовні судження, активна участь на деяких етапах заняття; • 1 б. – доповідь з частини питання, відтворення готових знань; участь у певних видах пізнавальної діяльності, обговорення, висловлювання обґрунтованої позиції; участь у заняття, групових видах діяльності, висловлювання суджень з апелюванням до особистісного досвіду, елементів наукових знань.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Абрахамсон П. Социальная эксклюзия и бедность. Общественные науки и современность. 2001. № 2. 2. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. К.: «Олан», 2004. 312 с. 3. Іванова О., Семигіна E. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні. Соціальна робота в Україні: перші кроки/ За ред. В.І. Полтавця. К.: KM Академія, 2000. 4. Мартыненко Т. С. Основные подходы к концептуализации социальной эксклюзии в современной западной социологии . XXI Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования», 22-23 марта 2018 г., Екатеринбург. Екатеринбург: УрФУ, 2018. С. 83-92. 5. Стрельнікова О.О., Єсіна Н.О. Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі. Сучасне суспільство. 2019, Випуск1(17). C.233-241. 6. McDonald, Catriona. Formal assessment task - inclusion and exclusion: HSC depth study - social inclusion and exclusion [online]. Culturescope, Vol. 119, 2020. 6-11.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).