Прагматична комунікація

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.M.039
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: професор Климанська Л.Д.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни: Надати студентам знання з курсу “Прагматична комунікація” , розкрити їх значення для формування позиції спеціаліста соціогуманітарного профілю. Оволодіння курсом “Прагматична комунікація” сприяє формуванню знань, умінь, навичок практичної діяльності в різних ситуаціях службової, громадської та особистої діяльності. Важливе завдання курсу – надати слухачам практичні навички роботи в галузі прагматичної комунікації, сприяти виробленню критичного мислення при перенесенні світового досвіду прагматичної комунікації на терени українського суспільства.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Базові знання гуманітарних наук та права, фундаментальних, соціальних та поведінкових наук в обсязі, необхідному для освоєння фахових і професійно-орієнтованих дисциплін, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності та соціальній взаємодії; ЗК 2. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших споріднених галузей; ЗК 4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; ЗК 6. Здатність до застосування знань і вмінь на практиці; ЗК 8. Уміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології; ЗК 9. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою; ЗК 11. Уміння працювати індивідуально та в команді; ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за якість виконуваної роботи; фахові компетентності: ФК 2. Розуміння закономірностей суспільних процесів, особливостей їхнього прояву в українському су суспільстві; ФК 5. Здатність використовувати на практиці теоретичні положення для аналізу конкретних сфер суспільного життя та тенденцій суспільних відносин; ФК 7. Навики фахового спілкування, здатність до комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері соціології; ФК 9. Здатність опрацьовувати різноваріантні підходи до розв’язання прикладних проблем і задач у сфері фахової діяльності (зокрема, соціоінформаційного та соціотехнологічного характеру); ФК 10. Здатність розуміти і враховувати соціальні, правові, культурні, економічні чинники, що впливають на прийняття соціотехнологічних рішень на всіх рівнях суспільної системи;
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Зв’язки з громадськістю кореквізити: • Комунікативні кампанії • Соціологія реклами • Соціологічний аналіз громад
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Прагматична комунікація» вписується в структуру навчальних дисциплін майбутніх соціологів, соціальних працівників, доповнює та розвиває їх. Пропонований методичний комплекс містить: тематичний план, навчальну програму курсу, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи здобувачів освіти, та питання на залік. Рекомендована література, що стосується конкретної теми, згрупована після зазначення і викладення її проблематики. Література, яка стосується усього курсу – додаткова, подана наприкінці програми. Основними видами контролю є: тестування, написання рефератів, виконання індивідуальної роботи по курсу, залікової контрольної роботи. Предметом курсу є процес виробництва інформації зацікавленою у ній стороною, поширення готової інформаційної продукції через засоби масової інформації для спрямованого формування бажаної громадської думки, формування іміджу організації. Науково-методологічними засадами навчальної дисципліни є сучасні концепції теорії інформації та комунікацій (зокрема в тому, що торкається стратегічних комунікацій, теорій менеджменту людських ресурсів, соціології та соціальної психології).
Опис: Прагматична комунікація: сутність, форми. Поняття «комунікативні стратегії» і «комунікативні тактики». Перший публічний виступ. Вибір теми публічного виступу. Аналіз аудиторії і типи промов. Організація матеріалів на публічний виступ. Презентація виступу. Допоміжні матеріали для публічного виступу. Удосконалення виступу. Складні ситуації під час виступу. Публічний виступ в кризових умовах. Ведення групової дискусії.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (2 бали) – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова / Карстен Бредемайер ; пер. с нем. –2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 224 с. 2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. Навч.посібник, Вища школа,2003 – 311 с. 3. Ухач В.З. Судова риторика. Навч.посібник. Опорний конспект лекцій. Тернопіль: Вектор , 2011.- 114 с. 4. Середа Н. В. Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний виступ : навчальний посібник / Н. В. Середа. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с. 5. Риторика : навчально-методичний посібник для студентів / Романовський О. Г., Середа Н. В., Квасник О. В. та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 160 с. 6. Риторика. Опорний конспект лекцій. Краматорск, 2009. 7. Barry Eckhouse. Competitive Communication: A Rhetoric for Modern Business. – Oxford University Press, 1999. – 1st Edition. – 578 p. 8. ЛеФевер Л. Искусство объяснять: Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова / Ли ЛеФевер. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 290 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).