Новітні інформаційні технології в соціології

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.01.E.052
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асистент Мишок Романа Романівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: оволодіння і реалізація компетентностей, заявлених для цієї дисципліни; ознайомлення студентів з науковими знаннями про історію виникнення інтернету; розгляд та аналіз новітніх інформаційних технологій з точки зору різних наук; ознайомлення студентів з специфікою використання новітніх інформаційних технологій в соціологічній науці; озброєння майбутніх фахівців знаннями, вміннями і навичками, необхідними для ведення професійної роботи; розгляд питань, пов'язаних з дослідженнями в області новітніх інформаційних технологій; ознайомлення студентів з основними проблемами та ризиками, що виникають внаслідок використання новітніх інформаційних технологій у суспільстві.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Загальні компетентності: -Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Фахові компетентності: - Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів. - Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. - Здатність до оцінювання позитивних і негативних перспектив використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій в професійній діяльності.
Результати навчання: Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. Збір, інтерпретація та застосування даних. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Теорія комунікації і сучасний медіадискурс; • Комп’ютерний аналіз соціологічних даних; • Зв’язки з громадськістю; кореквізити: • Кількісний і якісний аналіз документів в соціології; • Соціологія політики та електоральної поведінки; • Комунікативні кампанії.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Новітні інформаційні технології в соціології» передбачає осмисленні студентом ролі новітніх інформаційних технологій у соціології, у професійній діяльності фахівця-соціолога. Вивчення дисципліни передбачає роботу студента на лекційних заняттях та виконання лабораторних робіт за темами курсу. Виклад теоретичних положень і виконання лабораторних робіт має супроводжуватись тісною співпрацею викладача та студентів, що значно підвищує рівень ефективності засвоєння знань.
Опис: Сфери застосування інформаційних технологій у соціології. Соціологічна інформація. Новітні інформаційні технології для обробки соціологічної інформації. Статистична обробка даних. Інтелектуальна обробка даних. Інтернет як новітня інформаційна технологія. Соціологія інтернету. Особливості інформації в інтернеті. Маніпулятивні технології в інтернеті як об’єкт аналізу соціології. Соціальний портрет інтернет-користувача. Інтернет-поведінка користувачів. Інтернет-технології для соціологічних досліджень. Сучасні практики взаємодії людини з новітніми інформаційними технологіями. Новітні інформаційні технології в Україні: розвиток та проблеми функціонування.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40 балів Екзаменаційний контроль (ЕК) - 60 балів Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Рецензування, опонування - 2 б. – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бойко Н. Л. Інтернет як ресурс демократизації українського суспільства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» (054 – Соціологія). – Інститут соціології НАН України, Київ, 2021. 2. Мишок Р. Р. Громадянська інтернет-поведінка львівської студентської молоді: спроба визначення і класифікації // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». Політологія. Соціологія. Право, 2019. Вип.3 (43). С. 104-110. 3. Половая Н.О. Феномен Інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз // Грані. Соціологія. – 2015. - № 1 (117). – С.82-86. 4. Wenzel, Michal and Maciej D. Kryszczuk. 2017. Neo-Luddism: Contemporary work and beyond , Przeglad Socjologiczny, LXVI. 4: 45-65 5. Мишок Р. Р. Комплексний підхід до визначення поняття «соціальний портрет інтернет-користувача» / Р.Р. Мишок // Габітус, № 19, 2020 р., С. 15-20 6. Chou E.Y, Hsu D.Y., Hernon E. (2020) From slacktivism to activism: Improving the commitment power of e-pledges for prosocial causes. PLoS ONE, no. 15(4): e0231314. 7. Onuch O., Mateo E., Waller J. (2021) Mobilization, Mass Perceptions, and (Dis)information: “New” and “Old” Media Consumption Patterns and Protest. Social Media + Society. vol.7, issue: 2, DOI: 10.1177/2056305121999656
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).