Регулювання соціальної проблеми залежностей в громаді

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.02.E.059
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: старший викладач Герасим Г.З. професор Климанська Л.Д.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які торкаються регулювання соціальної проблеми залежностей в громаді, мотиваційих чинників, які призводять до залежності, профілактичних програм.
Завдання: ЗК-1 - Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК-12 - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя ЗК-14 - Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення ЗК-15 - Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети СК-8 - Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога. ФКС 2.3. Здатність до виявлення ознак залежностей в громаді як соціальної проблеми та застосування технологій її врегулювання;
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач.. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Державне управління , громадська думка і процеси самоврядування в Україні кореквізити: • Проблема злочинності та її регулювання в громаді
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які найважливіших ідей та практик, які торкаються регулювання соціальної проблеми залежностей в громаді, мотиваційих чинників, які призводять до залежності, профілактичних програм. Курс має практичне спрямування, тому навчання не відбувається за традиційною схемою лекційно-семінарських занять. Кожне заняття є комбінованим, оскільки поєднує міні-лекції та практичні вправи. Успішне засвоєння курсу, отже, є неможливим без активної участі студентів в навчальних заняттях.
Опис: Етиологія залежностей. Визначення та епідеміологія залежності від психоактивних речовин. Інші види залежностей Соціальні теорії та моделі залежності.. Теоретичні парадигми психологічних залежностей. Жінки і залежність від психоактивних речовин. Вплив залежності від психоактивних речовин на родину. Залежні громади . Моделі роботи з клієнтами залежними від психоактивних речовин. Рівні профілактики і стратегії втручання. Особливості профілактичної роботи з клієнтами різних вікових груп, профілактика в групах ризику, профілактика в громаді. Безпорадність. Методи соціологічного дослідження залежностей .
Методи та критерії оцінювання: • робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (50%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (50%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40 балів: оцінка за виконання обов’язкових поточних практичних завдань -32 бали; оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання - 8 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Бурлака В. В. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально методичний посібник/Під ред. ВВ Бурлаки. Київ: Герб. 2008. 2. Герасим Г., Герус О., Климанська Л., & Савка В. Вживання алкоголю та інших психоактивних речовин у молодіжному середовищі в сучасній Україні. Youth in Central and Eastern Europe Sociological Studies. 3. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Д.М. Павлова, Н-М.К. Нгуєн, О.Г. Левцун, Н.П. Пивоварова, О.Т. Сакович; О.В. Флярковська. К. : ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. 214 с. 4. Національний звіт за 2019 рік щодо наркотичної ситуації в Україні (за даними 2018 року). Поглиблений огляд наркоситуації в Україні. URL: http://www.ummcda.org.ua 5. Орлов Ю. М. Зависимостью. 1994. URL: http://www.ecad.ru/php/print.php?id=mn-kd6_28.html 6. Яременко О., Балакірєва О., & Вакуленко О. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 188-191. 2000.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).