Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.035
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доц. Почапська Ірина Ярославівна;
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: -Надання знань, умінь, здібностей для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах та об’єктах науково-освітньої діяльності. - Формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК6. Здатність до застосування знань і вмінь на практиці ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства, на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області,її місцея у загальній системі знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Фахові компетенції: СК8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.
Результати навчання: Знання 1. Базові знання посадових обов’язків працівників державної служби, органів місцевого самоуправління, науково-дослідницьких установ, принципів етичного кодексу соціолога; 2. Основ інформаційних технологій та охорони праці в галузі. Уміння 1. Уміння здійснювати пошук інформації з різних джерел для розв’язання задач спеціальності 2. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 3. Уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: — пререквізити: Соціальні стандарти держав ЄС Соціологія праці і управління
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» об’єднує систему загальних знань і навиків з охорони праці (ОП) та безпеки життєдіяльності (БЖД) Розглядаються основні поняття охорони праці, законодавство та нормативно-правові акти з ОП, складові та умови функціонування системи управління охороною праці на підприємствах, а також шляхи, методи і способи забезпечення нормативних умов виробничого середовища і безпеки праці на робочих місцях згідно законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, діючими як в Україні, так і на рівні міжнародної спільноти. З БЖД розглянуто поняття можливих ризиків, природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослини, об’єкти економіки, техногенні небезпеки та їхні наслідки; соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Виклад дисципліни включає загальні питання безпеки праці на підприємствах та в установах.
Опис: 1. Правові і організаційні основи охорони праці 2. Загальні підходи до організації охорони праці на підприємствах 3. Соціальний захист працівників 4. Основні чинники впливу на умови праці та трудовий процес (освітлення, шум, вібрації, психологічний вплив ) 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони (шкідливі речовини, іонізуюче випромінювання, мікроклімат, вентиляція, опалення ) 6. Виробничий травматизм та професійні захворювання 7. Психофізіологічна діяльність. Фактори зниження працездатності людини 8. Організація робочого місця як запорука збереження здоров'я працівників та продуктивної праці 9. Управління безпекою праці та вимоги до БЖД за міжнародними стандартами 10. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек 11. Соціальні, соціально-політичні та соціально-екологічні небезпеки 12. Пожежна безпека як один з аспектів життєдіяльності людей 13. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослини, об’єкти економіки.
Методи та критерії оцінювання: Лекції, практичні заняття -інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод; лабораторні заняття - дослідницький метод. Самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод.
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Розрахунково-графічна робота (максимум 10 балів), з них: – структура роботи (Завдання, зміст, список використаної літератури та джерел (не менше 5), висновки,) (1 бал); - якість джерел інформації, змісту роботи та висновків (за кожне теоретичне питання максимум 1 бал); – розв’язані задачі з відповідними поясненнями, коментарями та висновками (за кожну задачу максимум 5 балів); – правильно виконана графічна частина (3 бали). 2. Лабораторні роботи (максимум 5 балів за 1 роботу), з них: – сформований звіт (структура роботи, обчислення і розрахунки, висновок) (максимум 1,5 бала); - теоретичний матеріал (тестування у ВНС) (максимум 3,5 бала); 3. Практичні роботи (максимум 5 балів за 1 роботу): – сформований звіт: структура роботи, (максимум 1,5 бала) обчислення і розрахунки, висновок (максимум 3,5 бала).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Всього 100 %, з них: письмові звіти з лабораторних робіт, vns-тестування (25%); письмові звіти з практичних робіт, vns-тестування (25%);індивідуальні завдання (11%); тематичне тестування за лекційним матеріалом (39 %)
Рекомендована література: •Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності: навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво "Левада", 2021. – 326 c. •Почапська І. Я. Oснови охорони праці та безпека життєдіяльності (практикум): навчальний посібник / І. Я. Почапська, О. Я. Литвиняк. – Львів: Видавництво "Левада", 2019. – 240 c. •Основи професійної безпеки та здоров’я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; під ред. проф. В. В. Березуцького. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 553 с. •Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук бакалаврського рівня підготовки денної та заочної форм навчання)/ І.Я.Почапська – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2017. - 84 с. 5,7 ум.д.ар. •Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей - / Укл. І.Я.Почапська, М.С. Ташак, О.Я. Литвиняк – Львів: Національний університет ”Львівська політехніка ”, 2019. - 32 с. •Голінько В.І. Г 60 Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с •Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. «Безпека життєдіяльності»: навч. посібник / Т.Є Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. – Харкiв: ХНУРЕ, 2018. – 336 с. •Безпека життєдіяльності / [В. В. Зацарний, Г. В. Ложкін, Є. П. Желібо та ін.]., 2014. – 463 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).