Соціологія реклами

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.01.E.055
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соц.н., ст. викл. Герус Ольга Ігорівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у ознайомленні студентів з предметом соціології реклами, вдосконалення розробки рекламної кампанії, стимулювання споживацької аудиторії, аналіз рекламних кампаній та рекламних повідомлень.
Завдання: Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК 9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; Фахові компетентності: СК 4. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів.; СК 6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації;
Результати навчання: РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН07. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Зн1. Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Ум1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К2. Збір, інтерпретація та застосування даних. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни • Комунікативні технології в соціальній роботі • Зв’язки з громадськістю (PR) • Методи збору соціологічної інформації, ч.1 • Методи збору соціологічної інформації, ч.1 (КР) Супутні і наступні навчальні дисципліни • Методи збору соціологічної інформації, ч.2 • Методи збору соціологічної інформації, ч.2 (КР) • Візуальна соціологія
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Соціологія реклами» передбачає ознайомлення з роллю реклами в соціальному просторі. Сфера виробництва як фактор появи реклами. Сфера споживання як фактор появи реклами. Специфіка впливу поля реклами на споживачів. Конструювання комерційною рекламою споживчих практик. Дискурс-аналіз практик споживання у полі комерційної реклами. Вплив та сприйняття комерційної реклами. Реклама і ціннісні орієнтації суспільства. Реклама в суспільстві: ефект і ефективність.
Опис: Реклама в соціальному просторі. Сфера виробництва як фактор появи реклами. Сфера споживання як фактор появи реклами. Специфіка впливу поля реклами на споживачів. Конструювання комерційною рекламою споживчих практик. Дискурс-аналіз практик споживання у полі комерційної реклами. Вплив та сприйняття комерційної реклами. Реклама і ціннісні орієнтації суспільства. Реклама в суспільстві: ефект і ефективність.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, диф.залік): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 бали. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 бали. – послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Рецензування, опонування – 2 бали. – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення – 1 бал. – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Завдання «Дослідження комерційних рекламних роликів методом дискурс-аналізу» – 20 балів – структура та технічне виконання; – рівень самостійності та глибина осмисленості висновків та рекомендацій; – рівень обізнаності з фактичним матеріалом, термінологією та поняттями; – вміння аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати та формулювати рекомендації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Коваліско, Н. В. & Герус, О. І. (2017) Комерційна реклама і споживання: соціологічний дискурс: монографія. Львів. Web: https://bit.ly/2U8mmTz; 2. Герус, О. І. (2015) Реклама як соціокультурне поле: дискурсивна складова. Альманах «Грані». Дніпропетровськ. 5 (121).; 3. Чудовська-Кандиба, І. А. (2010) Соціокультурні виміри рекламних практик: монографія. К.: КІС.; 4. Nixon, E. & Cluley, R. (2019). What is an advert? A sociological perspective on marketing media. Marketing Theory. DOI: 10.1177/1470593119856645. 5. Komarova, A., Novikov, V. & Zakharov, M. (2019). The role of sociological research in the planning of advertising campaigns. Vestnik Universiteta. 145-149. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-2-145-149. 6. Зоська, Я., Согорін, А. & Белькова, С. (2020). Реклама у фокусі соціології: методологічні засади дослідження. State and Regions. Series: Social Communications. 141. DOI: 10.32840/cpu2219-8741/2020.1(41).22.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).