Логіка наукового дослідження

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.041
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: Кандидат соціологічних наук, доцент Савка Віктор Євгенович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Полягає у вдосконаленні здобувачами вищої освіти навичок навчально-наукового дослідження, зокрема при виконанні та захисті бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК 1 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 10 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 13 Здатність планувати та управляти часом. ЗК 14 Вміння виявляти проблеми і приймати обґрунтовані рішення. Фахові компетентності: CК 1 Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. CК 5 Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження. CК 6 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
Результати навчання: РН 01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. РН02.Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. РН03 Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. РН04.Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. РН05 Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. РН 06 Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. РН07.Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. РН08. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. РН09.Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. РН10.Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. РН11.Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. РН 12. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Зн1.Концептуальні наукові та практичні знання. Зн2.Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Зн3. Знання теоретико-методологічних засад соціоінженерної діяльності, зокрема соціального прогнозування, соціального планування та проектування. Ум1.Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. К 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. К3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АВ1.Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. АВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АВ3.Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АВ4.Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. АВ5.Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Методологія та програмування соціологічних досліджень. •Методи збору соціологічної інформації. кореквізити: • Практика аналізу нечислових даних в соціології . •Соціальний маркетинг
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Логіка наукового дослідження» передбачає отримання студентами необхідних знань та практичних вмінь, які стосуються планування та реалізації навчально-наукових досліджень в галузі соціології, зокрема виконання та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Опис: Навчально-наукові дослідження в соціології та академічна доброчесність. Сутність та організація наукового дослідження. Теоретико-методологічна частина бакалаврської роботи. Описово-аналітична та соціотехнічна частини бакалаврської роботи. Основні соціологічні парадигми, їх евристичні можливості та обмеження.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту курсової роботи (40%) • підсумковий контроль (диф. залік): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь – 4 б. – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення – 1 б. - науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку – 4 б. - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету /Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. –К.: Таксон, 2016. –234 с. 2. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціологічні дослідження? Посібник-довідник.-К.:Дух і Літера, 2015. 3. Карпова С.Г. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу "Логіка та методологія науки"/ С. Г. Карпова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т суспіл. наук і міжнар. відносин, Каф. філософії. –Дніпропетровськ: Ліра, 2015. 4. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень. –К., 2005. 5. Оформлення списку бібліографічних посилань до наукової роботи. Стиль Американської психологіічної асоціації (APASTYLE)/ Метод. рек. / уклад.: В.В.Степко, С.Г.Винокурова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. –Київ, 2018. 6. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К., 1995. 7. Пятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі.-К., 2003. 8. Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання.-К., 1995. 9. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень.-К., 2005. 10. Тушева В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник/ В. В. Тушева, УМО НАПН України. — Харків: «Федорко», 2014. 11. Шейко В.М. Організація та методика наукового-дослідницької діяльності.-К., 2003. 12. Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу. –К., 2016. –61с. 13. Harding S. Objectivity&Diversity. Another logic of scientific research. The University of Chicago Press, Chicago, 2015 http://naturalezacienciaysociedad.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Sandra_Harding_Objectivity_and_Diversity_AnotheBookZZ.org-1.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).