Комунікативні кампанії

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.01.E.053
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Лариса Дмитрівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які торкаються змісту і форм комунікативних кампаній у звязках з громадськістю, їх видів, етапів проведення.
Завдання: ЗК-1 - Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК-3 - Здатність працювати в команді. ЗК – 6 - Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК-10 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-15 - Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети СК-3 - Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому СК-6,- Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК-7, Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців. СК-8 - Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога. ФСК 1.5 - Здатність опрацьовувати різноваріантні підходи до розв’язання прикладних проблем і задач у сфері фахової діяльності (зокрема, соціоінформаційного та соціотехнологічного характеру);
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Зв’язки з громадськістю • Соціологія політики та електоральної поведінки; • Соціологічний аналіз громад • Комунікативні кампанії • Соціологія реклами • Державне управління, громадська думка і процеси самоврядування в Україні • Проблема злочинності та її регулювання в громаді • Соціальний маркетинг кореквізити: • Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи • Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи • Управлінський консалтинг
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які торкаються репутаційного менеджменту організації і окремої особи, психологічних механізмів формування репутації. Курс має практичне спрямування, тому навчання не відбувається за традиційною схемою лекційно-семінарських занять. Кожне заняття є комбінованим, оскільки поєднує міні-лекції та практичні вправи. Успішне засвоєння курсу, отже, є неможливим без активної участі студентів в навчальних заняттях.
Опис: Поняття комунікативна кампанія у звязках з громадськістю. Види комунікативних кампаній. Зміна парадигми бізнесу в умовах інформаційного суспільства. Імідж і репутація.Параметри ділової репутації. Поняття і методи розрахунку гудвіл. Цільові аудиторії репутації. Компоненти комунікативної кампанії. Створення інформаційної основи комунікативної кампанії. Інформаційний і комунікативний аудит. Розробка «легенди». Формування образу. Основи інформаційної політики. Інформаційний супровід діяльності організації.Технології управління в процесі комунікативної кампанії. Взаємодія із ЗМІ. Побудова системи внутрішньокорпоративних комунікацій. Розробка комунікативної програми. Антикризові комунікації як інструмент захисту репутації. Управління репутаційними ризиками.Управління кар’єрою.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40 балів: оцінка за виконання обов’язкових поточних практичних завдань -32 бали; оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання - 8 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Даулинг Грэм. Репутация фирмы: создание, управления и оценка эффективности / Грэм Даулинг. - Пер. с англ. М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт:ИНФРА-М., 2003. - 367 с. 2. Дерев'янко О. Г. Організаційні профілі системи репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України / О.Г. Дерев'янко // Бізнес інформ : наук. журн. / ХНЕУ ; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х., 2015. – № 1. – С. 363–372 3. Дерев'янко О. Г. Залученість споживачів до формування репутації вітчизняних підприємств харчової промисловості / О.Г. Дерев'янко // Бізнес інформ : наук. журн. / ХНЕУ; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х., 2015. – № 2. – С. 260–271. 4. Дерев'янко О. Г. Оцінювання активності репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України [Електронний ресурс] / О.Г. Дерев'янко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" / Дніпропетровський держ. аграрно-економ. ун-т. – 2015. – № 11; 5. Уотсон П. Методи оцінки діяльності PR-підрозділу компанії: Найкраще практичне керівництво з планування, досліджень та оцінки зв'язків з громадські-стю / П. Уотсон, П. Нобл.; пер. з англ. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Бук, 2006. – 272 с. 6. Fombrun C., Van Riel C. Essentials of Corporate Reputation/ Charles Fombrun, Cees Van Riel. – Routledge, 2007. – 306 p. 7. Corporate Reputation/Carreras E., Aloza A., Carreras A. – Lid Publishing Ltd. – 2013. – 501 p. 8. Charles Fombrun, Cees Van Riel The Reputation Landscape// Corporate Reputation Review, Volume 1, Number 1 and 2, November 1997// http://www.reputationinstitute.com/press/1_1_Reputation_Landscape.pdf 9. Reputation Institute // http://www.reputationinstitute.com/ 10. Reputation Capital Ukraine // http://www.reputationcapital.org/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).