Проблема злочинності та її регулювання в громаді

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.02.E.062
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.соціол.н., доцент Проскура Володимир Вячеславович.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Засвоєння студентами знань про теоретичні та методологічні засади соціології девіантної поведінки як спеціальної соціологічної теорії, а також набуття ними не лише цілісної системи теоретичних знань, а й навичок практичної, дослідницької й аналітичної діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні: ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми Фахові/спеціальні: СК3. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому. ФКС 2.6. Знання основних теоретичних засад та прикладних завдань у сфері дослідження та регулювання девіантних явищ та злочинності в громаді
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Державне управління, громадська думка і процеси самоврядування в Україні • Регулювання соціальної проблеми залежностей в громаді кореквізити: • Репутаційний менеджмент у зв’язках з громадськістю
Короткий зміст навчальної програми: Виникнення і розвиток девіантної поведінки особистості відбувається під впливом соціально-економічних, психологічних та інших факторів. Серед них слід відзначити посилення соціального розшарування суспільства, неспроможність соціальних інститутів забезпечити успішну соціалізацію особистості в умовах суспільних трансформацій, дефіцит засобів і технологій розвитку соціальних служб, орієнтованих на створення умов для самореалізації кожної людини, недостатньо високий рівень компетентності більшості фахівців, які покликані надавати допомогу особам з поведінковими девіаціями тощо. У зв’язку з цим формування готовності соціологів до роботи з особистостями з девіантною поведінкою і, відповідно, навчальна дисципліна “Проблема злочинності та її регулювання в громаді” є важливою складовою професійної підготовки.
Опис: Зміст девіантної поведінки. Види злочинності та їх місце серед інших видів девіантної поведінки. Класифікація девіантної поведінки. Причини та умови злочинності. Функції та дисфункції девіації. Підходи до пояснення девіації. Соціальний контроль. Профілактика та корекція злочинності.
Методи та критерії оцінювання: - робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), індивідуальна контрольна робота (40%) - підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь - 4 – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Виконання інтерактивних вправ чи аналіз випадку - 4 - послідовність вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - підходи до вирішення ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - якість розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі; - розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами і процесами під час розв’язання ситуації, запропонованої у вправі чи кейсі. Рецензування, опонування - 2 – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – вміння аргументувати власні судження та висновки під час наукової дискусії. Доповнення -1 – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гилинский Я. И. Социология девиантности (новеллы и перспективы) // Социологические исследования, 2009, № 8. – C. 70-73. 2. Дрьомін В. М. Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Дрьомін Віктор Миколайович ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2010. - 40 с. 3. Дрьомін В. М. Мехінізми інституціоналізації тіньової економіки / В. М. Дрьомін // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". - 2011. - Т. 10. - С. 351-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2011_10_36 4. Іванов Ю. Ф. Кримінологія [Текст] : навч. посіб. / Юрій Феодосійович Іванов, О. М. Джужа ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - Вид. 2-е, допов. та перероб. - К. : Видавець Паливода А. В., 2008. - 292 с. : табл. - 1000 прим. - ISBN 978-966-437-035-3 5. Кримінологія [Текст] : підручник / [А. М. Бабенко та ін.] ; за заг. ред. д-рів юрид наук, проф. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова ; Нац. акад. упр., Кримінол. асоц. України. - Вид. 2-ге, перероб. та допов. - Харків : Право, 2018. - 415 с. : іл., табл. - Бібліогр. в знесках. - 300 прим. - ISBN 978-966-937-443-1 6. Снісаренко К.С. Декриміналізація проституції в Україні: «За і проти» / К.С. Снісаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 – С.458-463. 7. Соціологія: Навч. посіб. для ВНЗ. 4-те вид., перероб. і доп. / За ред. С.О. Макеєва. К., 2008. 566 с. 8. Рущенко И. П. «Криминальная революция» как социетальный фактор / И. П. Рущенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2008. – №3. – С. 194-210 9. Рущенко І. Соціологія злочинності // під ред. І. Рущенко. – Х.: Нац. Ун-т внутр. Справ, 2006. – 416 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).