Соціальна структура та стратифікація

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: асистент Яцишин Ігор Ігорович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у оволодінні і реалізації компетентностей, заявлених для даної дисципліни; засвоєнні студентами найважливіших положень та теоретичних схем курсу «Соціальна структура та стратифікація»; ознайомленні з особливостями стратифікаційного підходу в соціології.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні компетентності: ЗК.1.Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК.6.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК.8.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Фахові компетентності: СК.1.Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології. СК.2.Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Соціологія економіки та управління • Уявні та реальні соціальні спільноти • Теорія і практика соціальної інклюзії кореквізити: • Суспільство ризику
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Соціальна структура та стратифікація» передбачає засвоєння студентами найважливіших положень та теоретичних схем вивчення соціального простору та соціальної структури суспільств, ключових критеріїв нерівності та типології соціальної стратифікації, теоретико-методологічних засад стратифікаційного аналізу. Вивчення курсу передбачає роботу студента на лекційних, практичних заняттях, вивчення рекомендованої літератури. При вивченні теоретичних положень повинні домінувати інтерактивні форми викладання.
Опис: Соціальний простір та соціальна структура суспільства. Критерії нерівності та типологія соціальної стратифікації. Стратифікація у вимірі статусів та статусних позицій. Класовий аналіз. Стратифікаційний (градаційний) підхід до соціальної нерівності. Структурно-діяльнісні (інтегративні) теорії соціальної стратифікації. Теоретко-методологічні засади стратифікаційного аналізу. Процеси соціальної структуризації в сучасній Україні.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, реферати (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Доповідь: 5 балів – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – правильне користування поняттєвим та термінологічним апаратом; – культура мовлення (грамотність, логічність і послідовність викладу); – рівень осмисленості знань – вмінням формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Доповнення: 2 бали – науково обґрунтоване твердження, яке розкриває суть явищ, процесів, закономірностей. Письмова відповідь під час аудиторної самостійної роботи: 5 балів – правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність знань; – якість знань – їх повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; – сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок – вміння інтегрувати та синтезувати знання з окремих змістовних модулів та тем – розкриття причинно-наслідкових зв’язків між явищами, процесами; – рівень осмисленості знань – вміння формулювати самостійні оціночні судження та теоретичні висновки. Експрес–опитування: 2 бали – коротка правильна відповідь без додаткової аргументації.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Коваліско Н., Макеєв С. Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність . Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С.22-36. 2. Коваліско Н., Макеєв С. Економіка і соціологія нерівності: емпіричний вимір глобальних тенденцій. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. №3. С.5-24 3. Специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційних практик в Україні (регіональний аспект)/ Н.Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін..; за ред.. проф.. Н.Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф.. Р. Радзіка. Львів: ЛНУ ім..Івана Франка, 2018. 284 с. 4. Bendix, Reinhard. (2020). Industrialization, Ideologies, and Social Structure. 10.4324/9780429336980-13. 5. Finn, Daniel. (2020). Social Structures. 10.2307/j.ctv10crch2.7. 6. Majkowski, Wladyslaw & Mazur, Jan. (2019). EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIAL STRATIFICATION. Scientific Journal of Polonia University. 36. 48-58. 10.23856/3605. 7. Sandywell, Barry & Wright, Erik. (1996). Interrogating Inequality. Essays on Class Analysis, Socialism and Marxism. The British Journal of Sociology. 47. 378. 10.2307/591744. 8. Tian, Feng. (2019). The Change in Social Structure. 10.1007/978-981-13-7406-7_2. 9. Tyler, Tom & Boeckmann, Robert & Smith, Heather & Huo, Yuen. (2019). Social Structural Influences. 10.4324/9780429306310-14. 10. Williams, Alex. (2020). Emergence and the Reality of Social Structure. 10.1007/978-3-030-19795-7_3. 11. Wright, E.O.. (1995). Interrogating Inequality: Essays on Class Analysis, Socialism and Marxism. 19. 154-156. 10.1177/030981689505600113.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).