Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.048
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Л.Д.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Кваліфікаційна робота бакалавра-соціолога передбачає: розвиток навичок самостійно пояснювати, оцінювати, узагальнювати соціальні явища та процеси, що відбуваються в сучасному світі, зокрема в Україні; формування соціологічного мислення і соціологічної культури, розширення теоретичних та практичних знань за фахом, застосовування їх у разі вирішення певних завдань; виявлення знань з теоретичної соціології, галузевих та спеціальних соціологічних теорій, методології методики і техніки виконання соціологічних досліджень.
Завдання: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні: ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). ЗК 7. Навички міжособистісної взаємодії. Фахові/спеціальні: СК 7. Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців. СК 8. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Збір, інтерпретація та застосування даних. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. АВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська робота є важливою формою самостійної, під керівництвом викладача, освітньої діяльності студента, в процесі якої він одержує знання, вміння та навички ведення наукових досліджень. Кваліфікаційна робота – це дослідження проблемного питання з елементами наукового пошуку. Вона визначає загальноосвітню та професійну зрілість випускника, його наукову і спеціальну підготовку, вміння логічно мислити та творчо застосовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань, впорядковувати їх письмово, дає право на здобуття кваліфікації бакалавра за фаховим спрямуванням “Соціологія”.
Опис: Підготовка роботи до захисту: вимоги до оформлення, складових елементів роботи, загальні правила щодо цитувань та посилань на використані наукові джерела, підготовка студента до захисту та процедура захисту.
Методи та критерії оцінювання: Захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи (100%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання бакалаврської кваліфікаційної роботи у форматі публічного захисту на основі відгуку наукового керівника, рецензії рецензента та результатів захисту.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: • Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» всіх форм навчання (2020) / В.М. Піча, В.Є. Савка, Л.Д. Климанська, М.В. Школяр, С.К.Андрейчук, У.В. Яцишин. Львів: КСР. 65 с. • Черниш Н. Й. Соціологія. Курс лекцій. — Львів, 2007.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).