Управлінський консалтинг

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.02.E.064
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: к.біол.н., доцент Козак Марта Ярославівна.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування у студентів теоретичних знань з основ менеджменту, підготовка студентів до ефективного та кваліфікованого адміністрування соціальних послуг та програм соціального добробуту, розвиток навичок управлінської діяльності
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента наступних компетентностей: Загальні: ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями Спеціальні компетентності СК 1. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології СК 2. Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій ФКС 2.8. Здатність застосовувати консалтингові технології в незалежній оцінці стану і процесів розвитку громад
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Соціальний маркетинг, кореквізити: • Репутаційний менеджмент у зв’язках з громадськістю
Короткий зміст навчальної програми: Програма розрахована на лекційні та практичні (семінарських) заняття. Семінарські заняття мають закріпити теоретичні знання студентів, привчити їх самостійно аналізувати і порівнювати існуючий інструментарій соціальної роботи, самостійно складати алгоритм діяльності соціального працівника, враховуючи конкретну проблемну ситуацію., приймати управлінські рішення. Предметом курсу є управлінський консалтинг. Головними методологічними принципами вивчення курсу виступають: науковість, системність, комплексність, доступність, практичність, логічність, наочність.
Опис: Вступ до управлінського консалтингу: зміст і місце в структурі соціологічного знання. Основні поняття про управлінське консультування. Ретроспективний аналіз розвитку консалтингу. Управлінські школи. Види консалтингових послуг Організація як об’єкт управлінського консультування. Консультування і зміни в організації. Процес управлінського консультування. Поняття комунікаційного процесу. Консалтинг як діяльність консультаційної служби. Структура консультаційної служби Етичні норми та стандарти практичної діяльності консалтингових компаній
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання проводиться на підставі оцінки рівня досягнутих компетентностей та результатів навчання бакалавра зі спеціальності «Соціальна робота», з використанням методів комплексної діагностики: семестровий контроль (СК) знань здобувачів освіти здійснюється за сумарною кількістю отриманих балів за результатами поточного контролю (ПК), та виконання контрольного заходу (КЗ). 2. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби об'єктивного контролю ступеня досягнення результатів навчання є його тематика, завдання до лабораторних та індивідуальних робіт, перелік літератури та методичних рекомендацій. 3. Оцінювання рівня досягнення результатів навчання здійснюється після виконання здобувачами освіти робочої програми у повному обсязі
Критерії оцінювання результатів навчання: - робота на практичних заняттях (усне опитування, участь у дискусіях та інтерактивних вправах), -індивідуальна контрольна робота (40%) - підсумкова контрольна робота ( екзамен): письмова форма (60%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 2. Верба В.А. Структурна конфігурація вітчизняного ринку консалтингових послуг. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія: Проблеми економіки та управління. Вип. 683. Львів, 2010. С. 49–54. 3 Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрямки розвитку. Актуальні проблеми економіки №2(164), 2015. 5. Коуп М. 7 основ консалтинга: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2007. 7. Попова Н. В., Гурова К.Д. Управлінський консалтинг : навчальний посібник; 2-ге вид. Х. : Видавництво «ВДЕЛЕ», 2016. 306 с. 8. Управлінський консалтинг : підручник / Безкровний.М. Ф., Кропивко М. Ф., Палеха Ю. І., Іщенко Т. Д. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 336 с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).