Репутаційний менеджмент у зв'язках з громадськістю

Спеціальність: Соціологія
Код дисципліни: 6.054.00.O.045
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Лариса Дмитрівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни – засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які торкаються репутаційного менеджменту у звязках з громадськістю, психологічних механізмів формування репутації окремої оргганізації або особи.
Завдання: ЗК-1 - Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК-3 -Здатність працювати в команді. ЗК – 6 - Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК-10 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-15 - Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети СК-3 - Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому СК-6,- Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. СК-7, Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців. СК-8 - Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.
Результати навчання: Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач. Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога. Концептуальні наукові та практичні знання. Критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Зв’язки з громадськістю • Соціологія політики та електоральної поведінки; • Соціологічний аналіз громад • Комунікативні кампанії • Соціологія реклами • Державне управління, громадська думка і процеси самоврядування в Україні • Проблема злочинності та її регулювання в громаді • Соціальний маркетинг кореквізити: • Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи • Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи • Управлінський консалтинг
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння студентами змісту найважливіших ідей та практик, які торкаються репутаційного менеджменту організації і окремої особи, психологічних механізмів формування репутації. Курс має практичне спрямування, тому навчання не відбувається за традиційною схемою лекційно-семінарських занять. Кожне заняття є комбінованим, оскільки поєднує міні-лекції та практичні вправи. Успішне засвоєння курсу, отже, є неможливим без активної участі студентів в навчальних заняттях.
Опис: Репутація як важливий нематеріальний актив. Поняття «ділова репутація». Авторитет і репутація. Зміна парадигми бізнесу в умовах інформаційного суспільства. Імідж і репутація.Параметри ділової репутації. Поняття і методи розрахунку гудвіл. Цільові аудиторії репутації. Компоненти репутації. Створення інформаційної основи репутації. Репутаційний аудит. Інформаційний і комунікативний аудит. Розробка «легенди». Формування образу. Основи інформаційної політики. Інформаційний супровід діяльності організації.Технології управління діловою репутацією. Взаємодія із ЗМІ. Побудова системи внутрішньокорпоративних комунікацій. Розробка комунікативної програми. Антикризові комунікації як інструмент захисту репутації. Управління репутаційними ризиками.Управління кар’єрою.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40 балів: оцінка за виконання обов’язкових поточних практичних завдань -32 бали; оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання - 8 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Даулинг Грэм. Репутация фирмы: создание, управления и оценка эффективности / Грэм Даулинг. - Пер. с англ. М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт:ИНФРА-М., 2003. - 367 с. 2. Дерев'янко О. Г. Організаційні профілі системи репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України / О.Г. Дерев'янко // Бізнес інформ : наук. журн. / ХНЕУ ; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х., 2015. – № 1. – С. 363–372 3. Дерев'янко О. Г. Залученість споживачів до формування репутації вітчизняних підприємств харчової промисловості / О.Г. Дерев'янко // Бізнес інформ : наук. журн. / ХНЕУ; Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х., 2015. – № 2. – С. 260–271. 4. Дерев'янко О. Г. Оцінювання активності репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України [Електронний ресурс] / О.Г. Дерев'янко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" / Дніпропетровський держ. аграрно-економ. ун-т. – 2015. – № 11; 5. Уотсон П. Методи оцінки діяльності PR-підрозділу компанії: Найкраще практичне керівництво з планування, досліджень та оцінки зв'язків з громадські-стю / П. Уотсон, П. Нобл.; пер. з англ. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Бук, 2006. – 272 с. 6. Fombrun C., Van Riel C. Essentials of Corporate Reputation/ Charles Fombrun, Cees Van Riel. – Routledge, 2007. – 306 p. 7. Corporate Reputation/Carreras E., Aloza A., Carreras A. – Lid Publishing Ltd. – 2013. – 501 p. 8. Charles Fombrun, Cees Van Riel The Reputation Landscape// Corporate Reputation Review, Volume 1, Number 1 and 2, November 1997// http://www.reputationinstitute.com/press/1_1_Reputation_Landscape.pdf 9. Reputation Institute // http://www.reputationinstitute.com/ 10. Reputation Capital Ukraine // http://www.reputationcapital.org/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).